СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИЇЗНОГО ТУРИЗМУ З КНР ДО УКРАЇНИ

PDF

Ключові слова

міжнародний туризм
українсько-китайський туризм
туристичний продукт
туристична індустрія
візова лібералізація

Як цитувати

Власенко, Л. В., Панкова, М. О., & Пархоменко, Е. Е. (2022). СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИЇЗНОГО ТУРИЗМУ З КНР ДО УКРАЇНИ. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі, (5), 28-35. https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-4

Анотація

Китайська Народна Республіка є найбільш населеною країною світу з постійно зростаючою економікою, яка за своїми розмірами поступається лише Сполученим Штатам Америки. До початку глобальної пандемії Китай був найбільшим туристичним ринком, саме з відновленням виїзного туризму з КНР більшість аналітиків пов’язують вихід цією галузі глобальної економіки із системної кризи. Залучення іноземних туристів та переорієнтація в’їзних туристичних потоків є особливо важливим питанням для вітчизняної економіки, адже після початку військового конфлікту Україна втратила традиційні ринки споживачів свого туристичного продукту. За цих умов пріоритетним для України у сфері туризму стає розвиток співробітництва з країнами, мешканці яких є потенційною зацікавленими у вітчизняному турпродукті, насамперед це стосується країн зі зростаючими та гіпервеликими туристичними ринками. В статті досліджено стан в’їзного туризму з Китаю до України, здійснено аналіз вже існуючих засобів стимулювання туристичного потоку та оцінена їх ефективність, розроблені рекомендації щодо просування вітчизняного туристичного продукту на ринок Китаю з урахуванням досвіду інших країн. Було встановлено, що співробітництво України з Китаєм у сфері міжнародного туризму має значний потенціал для активізації за умови розробки відповідної стратегії як на рівні приватних туристичних компаній, так і на рівні держави. Найбільш ефективним з вже реалізованих заходів по привабленню китайських туристів є створення політико-правових, насамперед візових умов. Зважаючи на це було встановлено, що потенціал співробітництва використовується недостатньо та може бути значно розширений за умови розробки відповідної стратегії як на рівні найбільших приватних туристичних компаній, так і на рівні держави. Першими кроками по розробці такої стратегії може стати: виявлення пріоритетних напрямів залучення китайських туристів до України; розширення гуманітарного співробітництва з КНР у напрямках підготовки фахівців для роботи у туристичній галузі; підтримка китайської платіжної системи; цільова реклама та популяризація України у китайському сегменті Інтернету; використання логістичного потенціалу України як «моста» між Європою та Азією.

https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-4
PDF

Посилання

Офіційний сайт Світового банку, база даних (World Bank Open Data). Режим доступу: https://data.worldbank.org/ (дата звернення: 15.05.2022)

Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації (World Tourism Organization). Режим доступу: https://www.unwto.org/ (дата звернення: 15.05.2022)

Аналітичний звіт «Тренди китайського виїзного туризму та споживання, 2017 рік» (Outbound Chinese tourism and consumption trends, 2017), Nielsen Holdings Plc. Режим доступу: https://www.nielsen.com/wp-content/uploads/sites/3/2019/05/outbound-chinese-tourism-and-consumption-trends.pdf (дата звернення: 15.05.2022)

Державна служба статистики України. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 15.05.2022)

Національна система туристичної статистики (НТОУ). Режим доступу: https://www.ntoukraine.org/nsts_analytics_ua.html (дата звернення: 15.05.2022)

Жодних короткострокових поїздок із Китаю (No Chinese outbound travel in short-term) (22.04.2022). TTR Weekly. Режим доступу: https://www.ttrweekly.com/site/2022/04/no-chinese-outbound-travel-in-short-term/ (дата звернення: 15.05.2022)

Туристичні наслідки війни Росії на Україну (Tourism effects of Russia’s war on Ukraine) (15.03.2022). Oxford economics. Режим доступу: https://www.oxfordeconomics.com/resource/tourism-effects-of-russias-war-on-ukraine/ (дата звернення: 15.05.2022)

Романова А. А. Особливості виїзного туристичного ринку КНР. Бізнес Інформ. 2017. № 12. С. 48-53

Романова А. А. Китайські туристи як пріоритетні споживачі українського турпродукту. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. : Економіка. 2018. Вип. 1. С. 137-142.

Захарін С. В, Лі Інін, Смірнов Є. В. Економічні важелі стимулювання туристичного потоку між Китайською Народною Республікою та Україною. Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов. 2019. №40.

Мандрик І., Гнедько К. Специфіка розвитку туристичної сфери Китаю. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки. 2018. 10 (383).

Україна є ненадійним торговельним партнером, оскільки китайські товари відмовляються в транзиті (Ukraine Proving An Unreliable Trade Partner As China Sourced Goods To Poland Are Refused Transit) (20.01.2022). Silk Road Briefing. Режим доступу: https://www.silkroadbriefing.com/news/2022/01/20/ukraine-proving-an-unreliable-trade-partner-as-china-sourced-goods-to-poland-are-refused-transit/ (дата звернення: 15.05.2022)

Басюк Д. Стан і перспективи розвитку українсько-китайського співробітництва у туристичній сфері. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Туризм. 2020. Т. 3, № 1. С. 46-54.

Посольство України в Китайській Народній Республіці та Монголії. Режим доступу: https://china.mfa.gov.ua/

World Bank Open Data. Available at: https://data.worldbank.org/ (accessed 15 May 2022)

World Tourism Organization. Available at: https://www.unwto.org/ (accessed 15 May 2022)

Outbound Chinese tourism and consumption trends, 2017, Nielsen Holdings Plc. Available at: https://www.nielsen.com/wp-content/uploads/sites/3/2019/05/outbound-chinese-tourism-and-consumption-trends.pdf (accessed 15 May 2022)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine] Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 15 May 2022)

Natsionalna systema turystychnoi statystyky (NTOU) [National Tourism Statistics System of Ukraine]. Available at: https://www.ntoukraine.org/nsts_analytics_ua.html (accessed 15 May 2022)

No Chinese outbound travel in short-term (22.04.2022). TTR Weekly. Available at: https://www.ttrweekly.com/site/2022/04/no-chinese-outbound-travel-in-short-term/ (accessed 15 May 2022)

Tourism effects of Russia’s war on Ukraine (15.03.2022). Oxford economics. Available at: https://www.ntoukraine.org/nsts_analytics_ua.html (accessed 15 May 2022)

Romanova A. A. Osoblyvosti vyiznoho turystychnoho rynku KNR [The Peculiarities of the Outbound Tourist Market of China]. Biznes Inform. 2017. № 12. pp. 48-53

Romanova A. А. (2018) Kytaiski turysty yak priorytetni spozhyvachi ukrainskoho turproduktu [Chinese tourists as priority customers of the Ukrainian tour product]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Ser. : Ekonomika, no. 1, pp. 137-142

Zakharin S. V, Li Inin, Smirnov Ye. V. Ekonomichni vazheli stymuliuvannia turystychnoho potoku mizh Kytaiskoiu Narodnoiu Respublikoiu ta Ukrainoiu [Economic levers of stimulating tourist flow between the People's Republic of China and Ukraine]. Ekonomycheskyi vestnyk unyversyteta. Sbornyk nauchnykh trudov uchenykh y aspyrantov. 2019. №40.

Mandryk I., Hnedko K. Spetsyfika rozvytku turystychnoi sfery Kytaiu [The Specifics of the Development of Tourism in China]. Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Seriia: Heohrafichni nauky. 2018. 10 (383).

Ukraine Proving An Unreliable Trade Partner As China Sourced Goods To Poland Are Refused Transit (20.01.2022). Silk Road Briefing. Available at: https://www.silkroadbriefing.com/news/2022/01/20/ukraine-proving-an-unreliable-trade-partner-as-china-sourced-goods-to-poland-are-refused-transit/ (accessed 15 May 2022)

Basiuk D. (2020) Stan i perspektyvy rozvytku ukrainsko-kytaiskoho spivrobitnytstva u turystychnii sferi [State and prospects of Ukrainian-Chinese cooperation development in the tourist sphere]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv. Seriia: Turyzm, no. 3(1), pp. 46-54

Embassy of Ukraine in the People's Republic of China. Available at: https://china.mfa.gov.ua (accessed 15 May 2022)