ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КОНСЬЄРЖІВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

PDF

Ключові слова

професійна компетентність
консьєрж
готельний бізнес
тренінги
майстер-класи
«Золоті ключі консьєржів»

Як цитувати

Земліна, Ю. В., Вецепура, Н. В., & Полуда, В. В. (2022). ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КОНСЬЄРЖІВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ . Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі, (5), 45-52. https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-6

Анотація

Присвячено актуальній проблемі формування професійної компетентності консьєржів готельного бізнесу. Актуальність даного дослідження в галузі формування професійної компетентності консьєржів готельного бізнесу визначається необхідністю в сучасних турбулентних умовах зовнішнього оточення пошуку оптимальних управлінських рішень, вдосконалення управління в індустрії гостинності. У сучасних умовах господарювання постають нові завдання, що викликають необхідність удосконалення управління за рахунок формування професійної компетентності консьєржів готельного бізнесу. Важливо розуміння керівників готелів про необхідність постійного покращення управління якістю обслуговування. Сьогодні, незважаючи на розвиток сучасних технологій, коли багато проблем можна вирішити за допомогою Інтернету, багато хто досі не може обійтися без такої людини, як консьєрж. Професія консьєржа – одна з найважливіших та визнаних у готельному бізнесі. Автори окреслюють коло проблемних питань із формування професійної компетентності консьєржів готельного бізнесу та пропонують напрями роботи щодо формування їхніх ключових і професійних компетенцій. У статті наголошено на необхідності підготовки висококласних фахівців готельного бізнесу, а саме консьєржів, здатних значно підвищити репутацію і конкурентоспроможність готелю, відповідно і його прибуток. Охарактеризовано поняття професійна компетентність консьєржа готельного бізнесу і його посадові обов'язки. Встановлено, що основні способи розвитку професійної компетентності майбутніх консьєржів готельного бізнесу – навчання у закладах освіти, проходження спеціальної підготовки на базі відомих готелів, відвідування тренінгів, майстер-класів, вступ до організації, наприклад, «Золоті ключі консьєржів», яка включає найпрофесійніші кадри цього профілю з усього світу. Зроблено висновок, що збільшення кількості високопрофесійних консьєржів в готелях сприятиме розширенню послуг готельної індустрії та розвитку готельного господарства України.

https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-6
PDF

Посилання

About the Golden Key Hotel Concierge — Les Clefs d’Or 2018 URL: https://medium.com/@gordyandpaula/about-the-golden-key-hotel-concierge-les-clefs-dor-156217b5e3a4 (дата звернення: 15.02.2022).

Brymer, R, Pavesic, D. Personality Characteristics and Profiles of Hospitality Managers. Hospitality Research Journal. Volume 14, Number 1, 1990, pp. 77-86.

World Travel & Tourism Council (WTTC). URL: http://www.wttc.org/research/economic-impact-research/country-reports. (дата звернення: 18.03.2022).

Віндюк А. В. Професійна підготовка майбутніх фахівців з готельно-курортної справи в умовах ступеневої освіти: теорія та методика : монографія. Запоріжжя : КПУ, 2011. 340 с.

Галасюк С. С., Нездоймінов С. Г. Організація готельного господарства: навчально-практичний посібник. Київ : ФОП Гуляєва В. М., 2019. 204 с.

Основи готельно-ресторанної справи : навчальний посібник / А.Ю. Парфіненко та ін. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. 288 с.

Кремень В.Г. Енциклопедія освіти. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Мальська М.П., Пандяк І.Г., Занько Ю.С. Організація готельного обслуговування: підручник. Київ : Знання, 2011. 366 с.

Машкова О. Впровадження посади консьєржа як один із шляхів нецінової конкуренції в українській індустрії гостинності. Індустрія гостинності у країнах Європи: Матеріали ІV Міжнародної науково - практичної конференції. Сімферополь: ВіТроПринт, 2010. С. 144 -146.

Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003.(2010) URL: http://www.dk003.com. (дата звернення: 28.04.2022).

Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 344 с.

Резунова О.С. Крос-культурна компетентність як невід’ємна складова професійної компетентності майбутнього економіста аграрія. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: збірник наукових праць. Випуск 22 (75), 2012. С. 311 – 315.

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2020). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/241-gotel-restoran-sprava-B.pdf. (дата звернення: 28.04.2022).

Тимохина Т. Л. Организация гостиничного дела: учебник для прикладного бакалаврата. Москва : Издательство Юрайт, 2014. 331 с.

Фоменко Н.А. Педагогіка вищої школи: методологія, стандартизація туристської освіти. Київ : Слово , 2005. 216 с.

About the Golden Key Hotel Concierge - Les Clefs d’Or 2018 (2018). Available at: https://medium.com/@gordyandpaula/about-the-golden-key-hotel-concierge-les-clefs-dor-156217b5e3a4 (accessed 15 February 2022).

Brymer, R, Pavesic, D. (1990) Personality Characteristics and Profiles of Hospitality Managers. Hospitality Research Journal. Volume 14, Number 1, 1990, pp. 77-86.

World Travel & Tourism Council (WTTC) (2017). Available at: http://www.wttc.org/research/economic-impact-research/country-reports. (accessed 18 March 2022).

Windyuk A.V. (2011) Profesiina pidhotovka maibutnikh fakhivtsiv z hotelno-kurortnoi spravy v umovakh stupenevoi osvity: teoriia ta metodyka: monohrafiia [Professional training of future specialists in hotel and resort business in terms of higher education: theory and methodology: monograph]. KPU, Zaporozhye, Ukraine, 340 р.

Galasyuk S.S, Nezdoiminov S.G. (2019), Orhanizatsiia hotelnoho hospodarstva: navchalno-praktychnyi posibnyk [Organization of the hotel industry: a practical guide]. FOP Gulyaeva V.M., Kyiv, Ukraine, 204 р.

Parfinenko A.Yu. (2017) Osnovy hotelno-restorannoi spravy : navchalnyi posibnyk [Fundamentals of hotel and restaurant business: study guide]. KhNU named after V. N. Karazin, Kharkov, Ukraine, 288 р.

Kremen V.G.(2008) Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of education]. Yurinkom Inter, Kyiv, Ukraine, 1040 р.

Malskaya M.P., Pandyak I.G., Zanko Y.S. (2011), Orhanizatsiia hotelnoho obsluhovuvannia: pidruchnyk [Organization of hotel services: a textbook]. Knowledge, Kyiv, Ukraine, 366 р.

Mashkova O. (2010), The introduction of the concierge position as one of the ways of non-price competition in the Ukrainian hospitality industry. Hospitality industry in European countries: Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference. ViTroPrint, Simferopol, рр. 144 -146.

“National classifier of Ukraine: “Classifier of professions” SC 003. (2010). Available at: http://www.dk003.com. (accessed 28 March 2022).

Pucenteilo P.R. (2007), Ekonomika i orhanizatsiia turystychno-hotelnoho pidpryiemnytstva: navchalnyi posibnyk [Economics and organization of tourism and hotel business: textbook]. Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine, 344 р.

Rezunova O.S. ( 2012) Cross-cultural competence as an integral part of the professional competence of the future economist-agrarian. Pedagogy of the formation of a creative personality in higher and secondary schools: a collection of scientific papers, vol. 22 (75), рр. 311 – 315.

The standard of higher education in the specialty 241 "Hospitality" of the branch of knowledge 24 "Service sector" for the first (bachelor's) level of higher education, (2020). Available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/241-gotel-restoran-sprava-B.pdf. (Accessed 28 April 2022).

Timokhina T. L. (2014) Organizaciya gostinichnogo dela: uchebnik dlya prikladnogo bakalavrata [Organization of hotel business: a textbook for applied undergraduate studies]. Urayt Publishing, Moscow, Russia, 331 р.

Fomenko N.A. (2005) Pedahohika vyshchoi shkoly: metodolohiia, standartyzatsiia turystskoi osvity [Pedagogy of higher education: methodology, standardization of tourism education]. Word, Kyiv, Ukraine, 216 р.