МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМНОГО УПРАВЛІННЯ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

PDF

Ключові слова

системне управління
парадигма управління
менеджмент
індустрія гостинності

Як цитувати

Мізюк, Б. М., & Миронов, Ю. Б. (2022). МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМНОГО УПРАВЛІННЯ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі, (5), 59-67. https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-8

Анотація

Побудова сучасної конкурентоспроможної економічної системи сфери обслуговування в Україні потребує активізації управлінської та інвестиційної діяльності на засадах інноваційності. За умов інтенсифікації процесів інтеграції України в європейську спільноту виникає необхідність зміни орієнтирів і трансформаційних чинників розвитку індустрії гостинності. Прояв об’єктивних кризових тенденцій у галузі туризму та готельно-ресторанному бізнесі свідчить про необхідність системного підходу до організації та регулювання в цій сфері. Розглядаючи тенденції та перспективи розвитку сфери гостинності в Україні можна констатувати, що не зважаючи на значну кількість проблем та кризових явищ сфера гостинності володіє суттєвим резервом для розвитку. Для того, щоб його використати, треба привести в динамічний стан весь наявний потенціал. А це потребує зміни існуючої парадигми управління, характерної для попередніх часів і переходу до нової системи парадигми, яка б послужила основою системи управління суб’єктами та об’єктами сфери гостинності та ефективного використання наявного ресурсу. Мова йде про перехід до нової системи поглядів на діяльність підприємств індустрії гостинності з позицій теоретичних положень теорії систем, теорії організації, системного та ситуаційного підходів та аналізу, економічної теорії, соціальної психології, інформатики та комп’ютерних технологій. Необхідність швидкого прискорення змін щодо підвищення ефективності рівня обслуговування в індустрії гостинності неодмінно вимагає удосконалення сучасної системи управління як у туристичній сфері, так і у готельно-ресторанному обслуговуванні закордонних і вітчизняних гостей. Цього можна досягнути лише при умові зміни усталеної ще в часах планово-адміністративної системи управління в сфері обслуговування та переході до нової ринкової парадигми управління на засадах, що базуються на системному та ситуаційному підходах. Тому мета статті полягає у розкритті основних напрямків переформатування існуючої парадигми управління на нову модель системного управління.

https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-8
PDF

Посилання

Ackoff R. L. General Systems Theory and Systems Research Contrasting Conceptions of Systems Science. Views on a General Systems Theory: Proceedings from the Second System Symposium, 1968.

Ackoff R. L. Systems, Organizations and Interdisciplinary Research. Systems, control and adaptation, 1969, Vol. 2, pp. 120-126.

Ansoff I. Strategic Management. Classic Edition, Palgrave Macmillan, 2007. 251 p.

Bertalanffy L. von. General System Theory – a New Approach to Unity of Science. Human Biology, 1951, Vol. 23, pp. 303-361.

Бусленко Н. П. Моделирование сложных систем. М.: Наука, 1968. 356 с.

Wiener N. Cybernetics: or Control and Communications in the Animal and the Machine. John Wiley, 1948.

Ball S., Jones P., Kirk D., Lockwood A. Hospitality Operations: a Systems Approach. Cengage Learning EMEA, 2003. 264 p.

Brymer R. A. Hospitality Management: an Introduction to the Industry. 7th ed. Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt Pub. Co, 1995.

Moscardo G. Using Systems Thinking to Improve Tourism and Hospitality Research Quality and Relevance: A Critical Review and Conceptual Analysis. Tourism and Hospitality, 2021, Vol. 2, pp. 153-172. DOI: 10.3390/tourhosp2010009.

Jakulin T. J. Systems Approach to Tourism: a Methodology for Defining Complex Tourism System. Organizacija, 2017, Vol. 50 (3), pp. 208-215. DOI: 10.1515/orga-2017-0015.

Мізюк Б. М., Миронов Ю. Б. Декомпозиційний підхід до процесу системного управління в готельно-ресторанних корпораціях. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі, 2021, Вип. 1, С. 64-68. DOI: 10.36477/tourismhospcee-1-8.

Ackoff, R.L. (1968) General Systems Theory and Systems Research Contrasting Conceptions of Systems Science. Views on a General Systems Theory: Proceedings from the Second System Symposium.

Ackoff, R.L. (1969) Systems, Organizations and Interdisciplinary Research. Systems, control and adaptation, 2, 120-126.

Ansoff, I. (2007) Strategic Management. Classic Edition, Palgrave Macmillan. 251 p.

Bertalanffy, L. von (1951) General System Theory – a New Approach to Unity of Science. Human Biology, 23, 303-361.

Buslenko, N.P. (1968) Modeling of Complex Systems. Moscow: Nauka. 356 p.

Wiener, N. (1948) Cybernetics: or Control and Communications in the Animal and the Machine. John Wiley.

Ball, S.; Jones, P.; Kirk, D. & Lockwood, A. (2003) Hospitality Operations: a Systems Approach. Cengage Learning EMEA. 264 p.

Brymer, R.A. (1995) Hospitality Management: an Introduction to the Industry. 7th ed. Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt Pub. Co.

Moscardo, G. (2021) Using Systems Thinking to Improve Tourism and Hospitality Research Quality and Relevance: A Critical Review and Conceptual Analysis. Tourism and Hospitality, 2, 153-172. DOI: 10.3390/tourhosp2010009.

Jakulin, T.J. (2017) Systems Approach to Tourism: a Methodology for Defining Complex Tourism System. Organizacija, 50 (3), 208-215. DOI: 10.1515/orga-2017-0015.

Mizyuk, B.M. & Myronov, Y.B. (2021) Dekompozytsiinyi pidkhid do protsesu systemnoho upravlinnia v hotelno-restorannykh korporatsiiakh [Decomposition Approach to the System Management Process in Hotel and Restaurant Corporations]. Industriia turyzmu i hostynnosti v Tsentralnii ta Skhidnii Yevropi,, 1, 64-68. DOI: 10.36477/tourismhospcee-1-8.