РОЛЬ ГЛОБАЛЬНИЙ МІСТ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

PDF

Ключові слова

глобальні міста
глобалізація
інформаційна економіка
світові міста
креативні індустрії
конвергенція

Як цитувати

Проскуріна, М. (2022). РОЛЬ ГЛОБАЛЬНИЙ МІСТ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі, (5), 68-74. https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-9

Анотація

Питання розвитку територій є предметом досліджень багатьох науковців з різних галузей знань: економістів, соціологів, урбаністів та ін. Часитіше в поле зру дослідників потрапляють проблеміні індустріальні території. Проте, в контексті усачсних глобальних геополітичних, соціально-економічних та соціокультурних зрушень доцільно дослідити значення глобальних міст та потенціал їх розвитку. Процеси, зумовені конвергенцією та формуванням нових геополітичних центрів визначають світові тенденцій еволюції системи соціально-економічних відносин. Метою статті є перегляд сутності та ролі глобального міста, як цивілізаційного явища, в контексті зрушень в соціокультурному та соціально-економічному середовищі, спричинених масштабними соціально-економічними потрясіннями та виявлення перспектив подальшого розвитку України. Проаналізовано їх роль в сучасній інформаційній економіці. Досліджено критерії класифікації міст як глобальних. Окреслено значення конвергенції для регіонального розвитку. Звернута увага на поглиблення розривів в соціально-економічному розвитку між країнами, а також між глобальним містом та рештою країни, в якій він розташований. В статті представлено перелік передумов успішного розвитку міста з перспективою перетворення його на глобальне. Проаналізовано галузі спеціалізації глобальних міст та їх еволюцію під впливом НТР. В роботі підкреслено перелік галузей сфери послуг, які мають бути розвинуті в економіках постіндустріального типу. Представлено етапи розвитку глобальних міст та перелік відповідних галузей, які переважали на кожному з них. Глобальні міста – це центри в яких сконцентровані основні стейкхолдери та головні офіси НТК, які спеціалізуються на фінансово-економічних, телекомунікаційних та логістичних послугах, а також на розробці програмного забезпечення. По аналогії з містами-державами, сучасні глобальні міста набувають самостійного значення та відіграють роль незалежних гравців на рівні глобальної економіки. Київ є світовим бета-містом. Географічно найближчими до нього альфа-містами є Варшава, Стамбул, Будапешт та Москва. Подібне сусідство має свої соціально-економічні та геополітичні наслідки та має бути враховано при подальшій розбудові як міста, так і країни в цілому.

https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-9
PDF

Посилання

Демичева А.В. Глобальні міста та їх позиціювання у просторі сучасних міжнародних відносин. «Молодий вчений». No 2 (29). лютий, 2016 р. C. 242 – 245

Проскуріна М.О. Міжрегіональна конвергенція, як фактор економічного розвитку. Економіка і держава. № 1. 2018. С. 83 – 85.

Проскуріна М.О. Організаційно-економічний механізм культурної індустрії України: Монографія. Київ: «Національна академія управління», 2018. 222 с.

Суптело О.С., Міста України в контексті концепції глобальних міст (демографічні аспекти). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки», Випуск 8. 2018, С. 135 – 141

Appadurai A. Modernity at large : Cultural dimensions of globalization. Minneapolis ;

London : University of Minnesota Press, 2003. 237 p.

Beaverstock J., Smith R., Taylor P. A roster of world cities. GaWC Research Bulletin. № 5. 1999.

Carlino G., Mills L. Are US regional р. incomes converging. Journal of Monetary Economics. 1993. № 32. PP. 335–346

Niemets L. Dynamics of the population number in global cities of the East European region. Visnyk of Karazin Kharkiv National University. – Series: Geology– Geography–Ecology. 2018. Issue 48. P. 143–151.

Florida R. (2002), The Rise of the Creative Class: And How It’s Transforming Work, Leisure and Everyday Life. New York: Basic Books, 2002. 416 p.

Florida R., Gulden Т., Mellander Ch. The rise of the mega-region. – Toronto : The Martin Prosperity Institute, 2007. 31 p.

Knox P., Pinch S. Urban Social Geography. Pearson Education Limited. 2000

Krugman, P. and Lawrence, R. (1994), "Trade, Jobs,

and Wages", Scientific America, vol. 4, pp. 44-49.

Parnreiter Ch. Global cities and the geographical transfer of value. Urban studies. 2019. Vol. 56, Issue 1. P. 1–96.

Rodwin V. G., Gusmano M. K. (2020). World Cities And National Policy In

The Time Of COVID-19 URL: https://www.healthaffairs.org/do/10.1377/

hblog20200618.523168/full/.

Sassen S. The global city: New York, London, Tokyo. Princeton, NJ : Princeton University Press, 1991. – 480 p.

Sassen S. The global city: Strategic site, new frontier. Moving Cities – Contested Views on Urban Life. Wiesbaden : Springer VS, 2018. P. 11–28

Sassen Saskia (2005). The Global City: introducing a Concept. Brown Journal

of World Affair. Vol XI. Issue 2. Р. 27–43. URL: http://www.saskiasassen.com/pdfs/publications/the-global-city-brown.pdf

Seger M., Palencsar F. Istambul - der Weg zurück zur Weltstadt // Petermanns Geographische Mitteilungen. № 4. 2003. S. 74-83.

Song J. Global Tokyo. Heritage, urban redevelopment and the transformation of authenticity. London : Palgrave Macmillan, 2020. 253 p.

REFERENCES

Demycheva A.V. (2016) Hlobalni mista ta yikh pozytsiiuvannia u prostori suchasnykh mizhnarodnykh vidnosyn [Global cities and their positioning in the space of modern international relations]. «Molodyi vchenyi». No 2 (29), pp. 242 – 245

Proskurina M.O. (2018) Mizhrehionalna konverhentsiia, yak faktor ekonomichnoho rozvytku [Interregional convergence as a factor of economic development]. Ekonomika i derzhava, no. 1, pp. 83 – 85.

Proskurina M.O. (2018) Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm kulturnoi industrii Ukrainy: Monohrafiia [Organizational and economic mechanism of the cultural industry of Ukraine: Monograph]. Kyiv: «Natsionalna akademiia upravlinnia», 222 s.

Suptelo O.S. (2018) Mista Ukrainy v konteksti kontseptsii hlobalnykh mist (demohrafichni aspekty) [Cities of Ukraine in the context of the concept of global cities (demographic aspects)]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Heohrafichni nauky», no. 8, pp. 135 – 141

Appadurai A. Modernity at large : Cultural dimensions of globalization. Minneapolis ;

London : University of Minnesota Press, 2003. 237 p.

Beaverstock J., Smith R., Taylor P. (1999) A roster of world cities. GaWC Research Bulletin. № 5.

Carlino G., Mills L. (1993), Are US regional р. incomes converging // Journal of Monetary Economics.– № 32. – рр. 335–346

Niemets L. (2018) Dynamics of the population number in global cities of the East European region. Visnyk of Karazin Kharkiv National University. Series: Geology. Geography. Ecology, vol. 48, pp. 143–151.

Florida R. (2002), The Rise of the Creative Class: And How It’s Transforming Work, Leisure and Everyday Life. New York: Basic Books, 2002. — 416 p.

Florida R., Gulden Т., Mellander Ch. (2007) The rise of the mega-region. – Toronto : The Martin Prosperity Institute, 31 p.

Knox P., Pinch S. (2000) Urban Social Geography. Pearson Education Limited. –

Krugman, P. and Lawrence, R. (1994), "Trade, Jobs,

and Wages", Scientific America, vol. 4, pp. 44-49.

Parnreiter Ch. (2019) Global cities and the geographical transfer of value. Urban studies, vol. 56, no. 1, pp. 1–96.

Rodwin V. G., Gusmano M. K. (2020). World Cities And National Policy In

The Time Of COVID-19 URL: https://www.healthaffairs.org/do/10.1377/

hblog20200618.523168/full/.

Sassen S. (1991) The global city : New York, London, Tokyo. Princeton, NJ : Princeton University Press, 480 p.

Sassen S. (2018) The global city : Strategic site, new frontier. Moving Cities – Contested Views on Urban Life. Wiesbaden : Springer VS, pp. 11–28

Sassen Saskia (2005). The Global City: introducing a Concept. Brown Journal of World Affair. Vol XI. Issue 2. Р. 27–43. URL: http://www.saskiasassen.com/pdfs/publications/the-global-city-brown.pdf

Seger M., Palencsar F. (2003) Istambul - der Weg zurück zur Weltstadt // Petermanns Geographische Mitteilungen, no. 4, pp. 74-83.

Song J. Global Tokyo. Heritage, urban redevelopment and the transformation of authenticity. London : Palgrave Macmillan, 253 p.