МОЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЦЕНТРІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТІВ СТРУКТУРНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

PDF

Ключові слова

управління персоналом
організаційна структура
центр відповідальності
центр прибутку
цент витрат
центр доходів
дивізіональна структура

Як цитувати

Шулла, Р. С., Колісник, Г. М., & Попик, М. М. (2022). МОЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЦЕНТРІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТІВ СТРУКТУРНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі, (5), 75-90. https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-10

Анотація

В статті досліджується можливість впровадження на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу концепції центрів відповідальності як інструментів структурного впливу на керівний персонал різних ієрархічних рівнів в системі менеджменту. В статті здійснено порівняльний аналіз інтерпретації терміну «управління персоналом» у вітчизняній та зарубіжній фаховій літературі. На основі аналізу і узагальнення вітчизняного та іноземного досвіду обґрунтовано доцільність класифікації методичного інструментарію в сфері управління персоналом на дві групи: інструменти прямого (інтерактивного) та непрямого (структурного впливу). Виявлено, що одним із ключових інструментів структурного управління персоналом є організаційна побудова системи управління та тісно пов’язана з нею система стимулювання і мотивації персоналу. Досліджено підходи побудови організаційних структур функціонального та дивізіонального типу з врахуванням особливостей і специфіки діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Представлено авторську модель функціональної та дивізіональної організаційної структури, а також відповідні авторські концепції центрів відповідальності для зазначених типів організаційних структур. Обґрунтовано, що з точки зору стимулювання ефективної роботи менеджменту нижчих ієрархічних рівнів дивізіональна організаційна структура і сформовані на її основі центри прибутку/інвестицій дивізіонального рівня мають беззаперечну перевагу над функціональною організаційною структурою, оскільки менеджер дивізіону отримує повноваження впливати на весь комплекс монетарних показників (функціональні витрати та доходи), які формують інтегральний результат діяльності у формі прибутку. Доведено, що формування змінної складової оплати праці менеджменту центрів відповідальності 2-го ієрархічного рівня на основі показника дивізіонального прибутку дозволяє оптимальним чином ув’язати ефективність їх роботи та рівень їх монетарної винагороди.

https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-10
PDF

Посилання

Рульєв В.А., Гуткевич С. О. Мостенська Т. Л. Управління персоналом: Навч. посіб. К.: КОНДОР, 2012. 324 с.

Матросов О. Д., Дюжев В. Г., Матросова В. О., Погорелов I. M.

Управление персоналом: Учеб. пособие для студентов экономических

вузов и факультетов: Харьков: НТУ «ХПИ», 2007. 224 с.

Маслова В. М. Управление персоналом : учебник и практикум для академического бакалавриата М.: Издательство Юрайт, 2015. 492 с.

Personalführung – Definition, Instrumente & Führungsstile. URL: https://www.personio.de/hr-lexikon/personalfuehrung/

S. Huf. Personalmanagement. Springer Gabler, 1. Aufl. 2020.200 p.

S. Franken. Führen in der Arbeitswelt der Zukunft: Instrumente, Techniken und Best-Practice-Beispiele. Springer Gabler, 1. Aufl.. 2016. 284 p.

Hans J. Jurgen Drumm. Personalwirtschaft Paperback. Springer; 6., überarb. Aufl. 2008. 820 p.

Харун О. А. Класифікація методів управління трудовим потенціалом промислових підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 10, частина 2. 2016. С. 121-125. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/10_2_2016ua/29.pdf

Führungsinstrumente: Definition, Beispiele und Übersicht. URL: https://wpgs.de/fachtexte/fuehrung-von-mitarbeitern/fuehrungsinstrumente/

Rulʹyev, V, Hutkevych, S. and Mostensʹka T. (2012), Personnel management [Upravlinnya personalom]. Kondor, Kyiv, Ukraine.

Matrosov, O., Dyuzhev, V., Matrosova, V., and Pogorelov, I. (2007), Personnel management [Upravlinnya personalom]. Kharkiv Polytechnic Institute, Kharkiv, Ukraine.

Maslova, V. (2015), Personnel management [Upravlinnya personalom], Youwrite, Moscow, Russia.

Personalführung – Definition, Instrumente & Führungsstile. URL: https://www.personio.de/hr-lexikon/personalfuehrung/ (accessed 25 May, 2022)

Huf, S. (2020). Personalmanagement. Springer Gabler, 1. Aufl.

Franken, S. (2016). Führen in der Arbeitswelt der Zukunft: Instrumente, Techniken und Best-Practice-Beispiele. Springer Gabler, 1. Aufl.

Drumm, H. (2008). Personalwirtschaft Paperback. Springer; 6., überarb. Aufl.

Kharun. O. (2016). Classification of methods of labor potential management of industrial enterprises [Klasyfikatsiya metodiv upravlinnya trudovym potentsialom promyslovykh pidpryyemstv]. UzhNu, Uzhhorod, Ukraine. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/10_2_2016ua/29.pdf (accessed 11 May, 2022)

Führungsinstrumente: Definition, Beispiele und Übersicht. URL: https://wpgs.de/fachtexte/fuehrung-von-mitarbeitern/fuehrungsinstrumente/ (accessed 28 May, 2022)