ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ

PDF

Ключові слова

лікувально-оздоровчий туризм
медичний туризм
оздоровчий туризм
санаторно-курортний туризм
спа-туризм
велнес-туризм

Як цитувати

Щука, Г. П., Ковальська, Л. В., & Гальків, Л. (2022). ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі, (5), 91-97. https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-11

Анотація

У статті представлено наукову позицію автора щодо визначення сутності лікувально-оздоровчого туризму та його структури. Дослідження виходить з того, що однією з тенденцій розвитку світового туристичного ринку є стрімке зростання кількості подорожей з лікувально-оздоровчими цілями. Фактори, які детермінували це явище, об’єктивні: глобалізація, урбанізація, збільшення кількості людей похилого віку, поширення філософії здорового способу життя, зростання платоспроможності населення тощо. Найближчими десятиліттями потреба в лікувально-оздоровчих послугах буде зростати, що актуалізує питання кадрового забезпечення. В Україні ринок лікувально-оздоровчого туризму перебуває в стадії формування: санаторно-курортний туризм переживає спад, розвиток медичного, спа- та велнес-туризму стримується відсутністю правового забезпечення, їхні межі розмиті; панує термінологічна невизначеність. Це ускладнює освітній процес, особливо на спеціалізаціях з медичного та лікувально-оздоровчого туризму. Ґрунтовний аналіз наукових доробок зарубіжних та вітчизняних вчених показав, що основні дискусії виникають з приводу: 1) рамок лікувально-оздоровчого туризму: він обмежується лише лікувально-оздоровчими послугами (розглядається у вузькому значенні), чи об’єднує лікувальні, оздоровчі та лікувально-оздоровчі послуги (розглядається в широкому значенні); 2) його структури– виділяються два (лікувальний та оздоровчий) чи три (додається ще лікувально-оздоровчий) підвиди; 3) місце лікувально-оздоровчого туризму по відношенню до медичного, реабілітаційного, рекреаційного, спа- та велнес туризму. Обґрунтування позиції автора: на основі аналізу діючих нормативно-правових актів визначено юридично закріплену різницю між лікувальними та оздоровчими послугами. В першому випадку діяльність відбувається в двох секторах: медицина і туризм, і потребує оформлення відповідних дозволів. В другому – лише в сфері туризму. На основі цього, всі послуги, які так чи інакше пов’язані з системою охорони здоров’я, котрі планує отримати турист під час подорожі, розглядаються як складові лікувального туризму, який, у свою чергу, виступає підвидом лікувально-оздоровчого туризму (в широкому його значенні).

https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-11
PDF

Посилання

Про туризм: Закон України від 15.09.1995 р. №325/95-ВР в редакції від 16.10.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 14.05.2022).

International Tourism: A Global Perspective. Madrid: WTO, 1997. URL: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284402311 (дата звернення 14.05.2022).

Сасін М.П., Гринько С.А. Вдосконалення класифікації видів і форм туризму. URL: http://tourlib.net/statti_ukr/sasin.htm/ (дата звернення 14.05.2022).

Шека О. Глобальні тренди та інноваційні підходи до організації лікувально-оздоровчого туризму на курортах. Актуальнi проблеми державного управлiння. 2019. № 3(79). С. 85–91.

2022 – Рік оздоровчого та медичного туризму. Офіційний сайт НТОУ. URL: https://www.ntoukraine.org/tourismyear2022_ua.html. (дата звернення 14.05.2022).

Мальська М. П., Бордун О. Ю. Медичний туризм: теорія та практика. Київ. 2018. 128 с.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я: Закон України від 06.04.2017 р. № 2002-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2002-19#Text (дата звернення 14.05.2022).

Про оздоровлення та відпочинок дітей: Закон України від 04.09.2008 р. № 375-VI в редакції від 02.04.2022 р. URL: https://ips.ligazakon.net/document/t080375?an=292&ed=2015_07_14 (дата звернення 14.05.2022).

Про затвердження Загального положення про санаторно-курортний заклад : Постанова КМУ від 11.07.2001 р. №805 в редакції від 11.10.2002 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/805-2001-%D0%BF#Text (дата звернення 14.05.2022).

Наумік-Гладка К. Г. Маркетингові та психологічні аспекти діяльності spa-індустрії при готельних комплексах. Електронне наукове видання з економічних наук «Modern Economics». 2017. №4. С. 100–106. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/marketing-and-psychological-aspects-spa-industry-activity/ (дата звернення 14.05.2022).

Устименко Л., Булгакова Н. Розвиток wellness-туризму та його вплив на трансформацію туристичної індустрії України. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм. 2019. №2(1). С.49–59.

Гальків Л. І., Щука Г. П., Мазурек Е. Медичний туризм в Польщі: статистичний та управлінський ракурс. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”. Т. 4. № 1. 2020. С. 142 – 150.

Pro turyzm: Zakon Ukrainy vid 15.09.1995 r. №325/95-VR v redaktsii vid 16.10.2020 r. [On tourism: Law of Ukraine of 15.09.1995 №325 / 95-VR as amended on 16.10.2020]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text (accessed 14.05.2022).

International Tourism: A Global Perspective. Madrid: WTO, (1997). URL: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284402311 (accessed 14.06.2019).

Sasin M.P., Gry`n`ko S.A. (2010) Vdoskonalennya klasyfikaciyi vydiv i form turyzmu [Improving the classification of types and forms of tourism]. URL: http://tourlib.net/statti_ukr/sasin.htm (accessed 14.05.2022).

Sheka O. (2019) Globalni trendy ta innovacijni pidxody do organizaciyi likuvalno-ozdorovchogo tury`zmu na kurortax [Global trends and innovative approaches to the organization of health tourism in resorts]. Aktualni problemy derzhavnogo upravlinnya, vol. 3, no. 79, pp. 85-91.

2022 – Rik ozdorovchogo ta medy`chnogo tury`zmu. Oficijnyj sajt NTOU. URL: https://www.ntoukraine.org/tourismyear2022_ua.html.

Malska M. P., Bordun O. Yu. (2018) Medychnyj turyzm: teoriya ta praktyka [Medical tourism: theory and practice]. Kyiv. Centr uchbovoyi literatury`. 128 s. (In Ukrainian).

Pro vnesennya zmin do deyakyx zakonodavchyx aktiv Ukrayiny shhodo udoskonalennya zakonodavstva z pytan diyalnosti zakladiv oxorony zdorovya: Zakon Ukrayiny vid 06.04.2017 r. no. 2002-VIII [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Improvement of Legislation on the Activities of Health Care Institutions: Law of Ukraine of April 6, 2017 № 2002-VIII.]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2002-19#Text (accessed 14.05.2022).

Pro ozdorovlennya ta vidpochy`nok ditej: Zakon Ukrayiny vid 04.09.2008 r. № 375-VI v redakciyi vid 02.04.2022 r [On rehabilitation and recreation of children: Law of Ukraine of 04.09.2008 № 375-VI as amended on 02.04.2022]. URL: https://ips.ligazakon.net/document/t080375?an=292&ed=2015_07_14 (accessed 14.05.2022).

Pro zatverdzhennya Zagalnogo polozhennya pro sanatorno-kurortnyj zaklad : Postanova KMU vid 11.07.2001 r. №805 v redakciyi vid 11.10.2002 r [On approval of the General Regulations on the sanatorium: Resolution of the Cabinet of Ministers of 11.07.2001 №805 as amended on 11.10.2002]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/805-2001-%D0%BF#Text (data zvernennya 14.05.2022).

Naumik-Gladka K. G. (2017) Marketynhovi ta psykholohichni aspekty diialnosti spa-industrii pry hotelnykh kompleksakh [Marketing and psychological aspects of the spa industry in hotel complexes]. Elektronne naukove vydannia z ekonomichnykh nauk «Modern Economics», no. 4, рр. 100–106. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/marketing-and-psychological-aspects-spa-industry-activity/ (data zvernennya 14.05.2022).

Usty`menko L., Bulgakova N. (2019) Rozvytok wellness-turyzmu ta yoho vplyv na transformatsiiu turystychnoi industrii Ukrainy [Development of wellness tourism and its impact on the transformation of the tourism industry of Ukraine]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv. no(1), pp.49–59.

Gal`kiv L. I., Shhuka G. P., Mazurek E. (2020) Medychnyi turyzm v Polshchi: statystychnyi ta upravlinskyi rakurs [Medical tourism in Poland: statistical and managerial perspective]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Seriia “Problemy ekonomiky ta upravlinnia”. vol. 4. no.1, pp. 142–150.