ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ ЛЬВІВЩИНИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ РЕСТОРАННИХ БРЕНДІВ

PDF

Ключові слова

Львівщина
гастрономічний туризм
регіональні страви
ресторанний бренд
гостинність

Як цитувати

Паска, М. З. (2022). ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ ЛЬВІВЩИНИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ РЕСТОРАННИХ БРЕНДІВ. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі, (5), 98-103. https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-12

Анотація

статті досліджено туристичний потенціал Львівщини. Значну увагу зверне- но на основні групи факторів, що визначають можливості організації гастрономічного ту- ризму у контексті формування ресторанних брендів. Доведено, що важливу роль у формуванні та становленні гастрономічного туризму на територіях відіграє їх інфраструктура, зокре- ма заклади харчування, що і є часто основним елементом, що впливає на вибір туру. Уста- новлено суттєвий вплив кулінарної спадщини регіону у закладах ресторанного господарства на відродження страв за автентичними рецептурами та впровадження їх для ресторанних брендів сучасних розвинутих інфраструктур, фермерських господарств з локальними харчо- вими продуктами місцевих виробників, гастрономічні заходи та щорічні фестивалі. На основі аналізу визначено особливості та обґрунтовані перспективи розвитку ресторанних брендів. Важливим інноваційним напрямом розвитку гастрономічного туризму в регіоні є розвиток локальних фермерських господарств, що не лише виробляють традиційну і екологічно безпеч- ну сільськогосподарську продукцію, а й пропонують відвідувачам екскурсії, дегустації продук- тів, а також формують нові ресторанні локації, із локальною кухнею. Розглянуто специфіку використання локальної кухні, окремих етапів технології, з метою популяризації у туристич- ній сфері. Акцентовано на важливості врахування смакових вподобань гостя та включен- ня їх міркувань до формування перспективного інноваційного плану індустрії гостинності. Проаналізовано потенціал закладів ресторанного господарства, а також виділено окремі сегменти тих, які спеціалізуються на національній та етнічній кухні («Кумпель», «Голодний Микола», «Ресторація Бачевських», «Підпільний Кіндрат», «Трапезна ідей», «Бойківська гос- тина» та ін.). Проведено аналіз існуючих тенденцій приготування і реалізації регіональних страв для збереження гастрономічної культури регіону. Визначено, що є сприятливими для розвитку туризму: є розширення мереж, саме ресторанів галицької кухні, що дасть змогу більш ефективно залучати туристів.

https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-12
PDF

Посилання

Голод А., Никига О. Інноваційні фактори розвитку гастрономічного туризму у Львівській області. Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення. Матеріали ХІІ Міжнар. наук.- практ. конф. (23–24 квітня 2020 р., м. Львів). Львів, 2020. С. 279–282.

Басюк Д. І. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу». м. Київ, 29-30.10.2012 р. Київ : НУХТ, 2012. 409 с.

Бусигин А. П. Как организовать кулинарный туризм? Гостиничный и ресторанный бизнес. 2008. № 2. С. 74–76.

Голод А. П., Гончаренко М. Ф., Никига О. В., Євдощенко О. В. Інноваційні засади сталого розвитку етно-гастрономічного туризму в регіоні. Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. Серія Економіка. 2020. № 4(89). C. 40–47.

Стешенко Д. О., Парфіненко А. Ю. Гастрономічний туризм як чинник розвитку туристичної сфери України. Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети : Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2018. С. 239–241.

Паска М. З., Радзімовська О. В., Сеник М. Я. Територіальна організація ресторанного туризму Львівщини. Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : X Всеукр. наук.-практ. конф. Київ : НУХТ, 2021. С. 137–138.

Paska M., Korkuna O., Kulyk O. Current development trends of raw-smoked sausages in the context of gastronomic tourism. Trends in the development of international tourism in the current context of globalization : Collective scientific monograph. Opole, 2020. P. 152–158.

Ukraine Travel Lab. URL: https://ukrtravellab.com.ua

Традиційна кухня України: чим пригощають у різних регіонах. URL: https://firtka.if.ua/blog/view/tradicijna-kuhna-ukraini-cim-prigosaut-u-riznih-regionah101198

Holod A., Nykyha O. (2020) Innovatsiini faktory rozvytku hastronomichnoho turyzmu u Lvivskii oblasti [Inno-vative factors of gastronomic tourism development in Lviv region]. Problemy aktyvizatsii rekreatsiino-ozdorovchoi diialnosti naselennia: materialy ХII Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (23-24 kvitnia 2020 r., m. Lviv). Lviv, рр. 279–282. (in Ukrainian)

Basiuk D. I. (2012) Innovatsiinyi rozvytok hastronomichnoho turyzmu v Ukraini [Innovative development of gastronomic tourism in Ukraine]. Naukovi pratsi Natsionalnoho universytetu kharchovykh tekhnolohii, no. 45, рр. 128–132. (in Ukrainian)

Busyhin A. P. (2008) Yak orhanizuvaty kulinarnyy turyzm? [How to organize culinary tourism?]. Hostynychnyy y restorannyy byznes, no. 2, pp.74–76. (in Ukrainian)

Holod A. P., Honcharenko M. F., Nykyha O. V., Yevdoshchenko O. V. (2020) Innovatsiini zasady staloho rozvytku etnohastronomichnoho turyzmu v rehioni [Innovative principles of sustainable development of ethno-gastronomic tourism in the region]. Menedzher. Visnyk Donetskoho derzhavnoho universytetu upravlinnia. Seriia Ekonomika, no. 4(89), рр. 40–47. (in Ukrainian)

Steshenko D. O., Parfinenko A. Y (2018) Hastronomichnyy turyzm yak chynnyk rozvytku turystychnoyi sfery Ukrayiny [Gastronomic tourism as a factor in the development of the tourism sector of Ukraine]. Turystychnyy biznes: svitovi tendentsiyi ta natsionalni perevahy: Materialy VI mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. Kharkiv: KHNU imeni V. N. Karazina, pp. 239–241.

Paska M. Z., Radimovska O. V., Senyk M. YA. (2021) Terytorialna orhanizatsiya restorannoho turyzmu Lvivshchyny [Territorial organization of restaurant tourism in Lviv region]. Innovatsiyni tekhnolohiyi v hotelno-restorannomu biznesi : X Vseukr. nauk.-prakt. konf. Kyiv : NUKHT, pp. 137–138. (in Ukrainian)

Paska M., Korkuna O., Kulyk O. (2020) Current development trends of raw-smoked sausages in the context of gastronomic tourism. Trends in the development of international tourism in the current context of globalization: Collective scientific monograph. Opole, рр. 152–158.

Ukraine Travel Lab. Available at: https://ukrtravellab.com.ua/

Tradytsiyna kukhnya Ukrayiny: chym pryhoshchayut u riznykh rehionakh [Traditional cuisine of Ukraine: what is served in different regions]. Available at: https://firtka.if.ua/blog/view/tradicijna-kuhna-ukraini-cim-prigosaut-u-riznih-regionah101198