SERM СТРАТЕГІЯ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

PDF

Ключові слова

управління репутацією в пошукових системах (SERM)
управлінням репутацією в мережі Інтернет (ORM)
SERM-стратегія
репутаційний менеджмент
матриця тональності майданчиків
туристичне підприємство

Як цитувати

Виноградова, О. В., & Дрокіна, Н. І. (2021). SERM СТРАТЕГІЯ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі, 1(2), 21-29. https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-2-3

Анотація

У статті обґрунтовано значимість заходів щодо управління репутацією в пошуковій видачі. Розглянуто поняття SERM (Search Engine Reputation Management) та ORM (Online Reputation Management), визначено основні їх відмінності. Побудовано структуру системи управління репутацією в мережі Інтернет (ORM) туристичного підприємства та виділено SERM як один з її напрямків. Сформульовано поняття SERM туристичного підприємства, визначено основне завдання управління репутацією в пошуковій видачі та мета SERM-стратегії туристичного підприємства. Побудована концептуальна модель розробки SERM-стратегії туристичного підприємства, яка має вигляд взаємозв’язаних та послідовних етапів розробки та реалізації заходів щодо створення у користувачів позитивної думки про туристичне підприємство у видачі пошукових систем. Запропоновано матрицю визначення тональності майданчиків при аналізі пошукової видачі по репутаційним запитам.

https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-2-3
PDF

Посилання

Анохина К.О. Характеристика взаємозв'язку репутації, іміджу, бренда та гудвілу як складових нематеріальних активів підприємства. URL: http://fei.idgu.edu.ua/conference/dokl/d21.pdf. (дата звернення: 30.05.2021).

Бортніков П.Г. Маркетингова підтримка репутації фінансової установи. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/13837/1/18_115-120_Vis_720_Menegment.pdf. (дата звернення: 30.05.2021).

Бурбело О.А. Солоха Д.В., Зінченко А.М. Репутація компаній: управління і захист: монографія. Луганськ : Янтар, 2009. 104 с.

Горин С.В. Деловая репутация организации. Москва : Изд- во «Феникс», 2006. 256 с.

Родіонов О.В. Погорелов Ю.С. Вплив ділової репутації підприємства на його розвиток. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Emp/2009_21/17RodPog.htm. (дата звернення: 30.05.2021).

Тривайло А.Ю., Миколайчук И.П. Формирование репутационного капитала организации. URL: http://www.ibl.ru/konf/021210/23.html (дата звернення: 30.05.2021).

Чирва О.А., Краснокутська Н.С. Змістовна характеристика ділової репутації підприємства в системі понять репутаційного менеджменту. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vdnuet/econ/2011_4/Chirva.pdf (дата звернення: 30.05.2021).

Щербакова К. Ділова репутація як складова конкурентоспроможності підприємства. Економіка. 2010. № 2 (102). С. 58-63.

Woodfin Glen. Online Reputation Management Top Tips DIY. URL: http://www.glenwoodfin.com/seo/online-reputation-management-toptips-diy/ (access date: 30.05.2021).

Gaudette Yvonne. 6 Ways to Blend Online Reputation Management and Marketing. URL: http://www.smallbiztechnology.com/archive/2010/12/6-ways-to-blend-online-reputat.html/ (access date: 30.05.2021).

Weinzierl Jack. Web Branding: Exposure. URL: http://jackweinzierl.com/web-branding-exposure/ (access date: 30.05.2021).

Proffitt Brian. Inside The Mysterious World Of Online Reputation Management. URL: http://readwrite.com/2012/08/27/inside-the-mysteriousworld-of-online-reputation-management (access date: 30.05.2021).

Wright Tony. Proactive SEO Reputation Management in 6 Easy Steps. URL: http://www.pubcon.com/pubcon-speaker-tony-wright-proactive-seoreputation-management-in-6-easy-steps-–-all-for-free (access date: 30.05.2021).

Міцура О.О., Хижняк М.О. Управління онлайн-репутацією: теоретичні засади та методичні підходи. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 4. С. 121-129. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2012_4_16

Файзулаєва К.А. Маркетингова діяльність підприємства у мережі Інтернет. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vetp/2011_35/11fkacad.pdf (дата звернення: 30.05.2021).

Kate Coleman. 77 Online Reputation Statistics for 2021. URL: https://statuslabs.com/reputation-management-stats-2021/ (access date: 30.05.2021).

Dan Hinckley. New Study: Data Reveals 67% of Consumers are Influenced by Online Reviews. URL: https://moz.com/blog/new-data-reveals-67-of-consumers-are-influenced-by-online-reviews (access date: 30.05.2021).

SERM (Search Engine Reputation Management). URL: https://itforce.ua/uk/seo-prodvizhenie-sajta/serm-search-engine-reputation-management/ (дата звернення: 30.05.2021).

Ольга Коцофане. Що таке SERM і як працює управління репутацією в інтернеті. URL: https://web-promo.ua/ua/blog/chto-takoe-serm-i-kak-rabotaet-upravlenie-reputacziej-v-internete/ (дата звернення: 30.05.2021).

SERM в Україні: повне керівництво по управлінню репутацією в Google. URL: https://economics.segodnya.ua/ua/economics/business/serm-v-ukraine-polnoe-rukovodstvo-po-upravleniyu-reputaciey-v-google-1421652.html (дата звернення: 30.05.2021).

The 2021 Edelman Trust Barometer. URL: https://www.edelman.com/trust/2021-trust-barometer (access date: 30.05.2021).

SERM: управление репутацией в Интернете. URL: https://lanet.click/ru/services/serm/ (дата обращения: 30.05.2021).

Управление репутацией в интернете (SERM). URL: https://fmf.ru/rm/serm/ (дата обращения: 30.05.2021).

SERM: управління репутацією в інтернеті. URL: https://www.seotm.com/ua/services/pro/upravlinnya-reputatsiyeyu.html (дата звернення: 30.05.2021).

Управління репутацією (SERM). URL: https://webbranding.ua/uk/upravlenie-reputaciej-serm/ (дата звернення: 30.05.2021).

Управління репутацією в інтернеті, SERM. URL: https://kebeta.agency/article/upravlenie_reputaciei_v_internete_serm (дата звернення: 30.05.2021).

Максим Селіщев. Як керувати репутацією інтернет-магазину. URL: https://horoshop.ua/ua/blog/kak-upravlyat-reputatsiey-internet-magazina/ (дата звернення: 30.05.2021).

Aaron Minc. What is Online Reputation Management? URL: https://www.minclaw.com/online-reputation-management/ (access date: 30.05.2021).

Online Reputation Management. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Online_Reputation_Management (access date: 30.05.2021).

Anokhyna K.O. (2012). Kharakterystyka vzaiemozviazku reputatsii, imidzhu, brenda ta hudvilu yak skladovykh nematerialnykh aktyviv pidpryiemstva. Retrieved from: http://fei.idgu.edu.ua/conference/dokl/d21.pdf. [in Ukrainian]

Bortnikov P.H. (2011). Marketynhova pidtrymka reputatsii finansovoi ustanovy. Retrieved from: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/13837/1/18_115-120_Vis_720_Menegment.pdf. [in Ukrainian].

Burbelo O.A. Solokha D.V., Zinchenko A.M. (2009). Reputatsiia kompanii: upravlinnia i zakhyst: monohrafiia. Luhansk: Yantar [in Ukrainian].

Gorin S.V. (2006). Delovaja reputacija organizacii. Мoscow: Feniks. [in Russian].

Rodionov O.V. Pohorelov Yu.S. (2009). Vplyv dilovoi reputatsii pidpryiemstva na yoho rozvytok. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Emp/2009_21/17RodPog.htm. [in Ukrainian].

Trivajlo A.Ju., Mikolajchuk I.P. (2010). Formirovanie reputacionnogo kapitala organizacii. Retrieved from: http://www.ibl.ru/konf/021210/23.html [in Russian].

Chyrva O.A., Krasnokutska N.S. (2011). Zmistovna kharakterystyka dilovoi reputatsii pidpryiemstva v systemi poniat reputatsiinoho menedzhmentu. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vdnuet/econ/2011_4/Chirva.pdf [in Ukrainian].

Shcherbakova K. (2010). Dilova reputatsiia yak skladova konkurentospromozhnosti pidpryiemstva. Ekonomika. 2 (102). 58-63. [in Ukrainian].

Woodfin Glen. (2011, December 9). Online Reputation Management Top Tips DIY. Retrieved from: http://www.glenwoodfin.com/seo/online-reputation-management-toptips-diy/

Gaudette Yvonne. (2011, May 3). 6 Ways to Blend Online Reputation Management and Marketing. Retrieved from: http://www.smallbiztechnology.com/archive/2010/12/6-ways-to-blend-online-reputat.html/

Weinzierl Jack. (2019, June 7). Web Branding: Exposure. URL: http://jackweinzierl.com/web-branding-exposure/

Proffitt Brian. (2012, August 27). Inside The Mysterious World Of Online Reputation Management. Retrieved from: http://readwrite.com/2012/08/27/inside-the-mysteriousworld-of-online-reputation-management

Wright Tony. (2011, June 28). Proactive SEO Reputation Management in 6 Easy Steps. Retrieved from: http://www.pubcon.com/pubcon-speaker-tony-wright-proactive-seoreputation-management-in-6-easy-steps-–-all-for-free

Mitsura O.O., Khyzhniak M.O. (2012). Upravlinnia onlain-reputatsiieiu: teoretychni zasady ta metodychni pidkhody. Marketynh i menedzhment innovatsii. 4. 121-129. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2012_4_16 [in Ukrainian].

Faizulaieva K.A. (2011). Marketynhova diialnist pidpryiemstva u merezhi Internet. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vetp/2011_35/11fkacad.pdf [in Ukrainian].

Kate Coleman. (2021). 77 Online Reputation Statistics for 2021. Retrieved from: https://statuslabs.com/reputation-management-stats-2021/

Dan Hinckley. (2015, September 2). New Study: Data Reveals 67% of Consumers are Influenced by Online Reviews. Retrieved from: https://moz.com/blog/new-data-reveals-67-of-consumers-are-influenced-by-online-reviews

SERM (Search Engine Reputation Management). Retrieved from: https://itforce.ua/uk/seo-prodvizhenie-sajta/serm-search-engine-reputation-management/ [in Russian].

Olha Kotsofane. (2021, May 21). Shcho take SERM i yak pratsiuie upravlinnia reputatsiieiu v interneti. Retrieved from: https://web-promo.ua/ua/blog/chto-takoe-serm-i-kak-rabotaet-upravlenie-reputacziej-v-internete/ [in Ukrainian].

SERM v Ukraini: povne kerivnytstvo po upravlinniu reputatsiieiu v Google. (2020, March 26). Retrieved from: https://economics.segodnya.ua/ua/economics/business/serm-v-ukraine-polnoe-rukovodstvo-po-upravleniyu-reputaciey-v-google-1421652.html [in Ukrainian].

The 2021 Edelman Trust Barometer. (2021, March 16). Retrieved from: https://www.edelman.com/trust/2021-trust-barometer

SERM: upravlenie reputaciej v Internete. Retrieved from: https://lanet.click/ru/services/serm/ [in Russian].

Upravlenie reputaciej v internete (SERM). Retrieved from: https://fmf.ru/rm/serm/ [in Russian].

SERM: upravlinnia reputatsiieiu v interneti. Retrieved from: https://www.seotm.com/ua/services/pro/upravlinnya-reputatsiyeyu.html [in Ukrainian].

Upravlinnia reputatsiieiu (SERM). Retrieved from: https://webbranding.ua/uk/upravlenie-reputaciej-serm/ [in Ukrainian].

Upravlinnia reputatsiieiu v interneti, SERM. Retrieved from: https://kebeta.agency/article/upravlenie_reputaciei_v_internete_serm [in Ukrainian].

Maksym Selishchev. (2020, August 17). Yak keruvaty reputatsiieiu internet-mahazynu. URL: https://horoshop.ua/ua/blog/kak-upravlyat-reputatsiey-internet-magazina/ [in Ukrainian].

Aaron Minc. (2021, May 7). What is Online Reputation Management? Retrieved from: https://www.minclaw.com/online-reputation-management/

Online Reputation Management. Retrieved from: https://ru.wikipedia.org/wiki/Online_Reputation_Management