ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Ключові слова: дисциплінарна відповідальність, працівник, поліцейський, Національна поліція України, трудові правовідносини

Анотація

Дисциплінарна відповідальність працівників поліції розвивається динамічно, але досить безсистемно, що не дозволяє в належній мірі використовувати потенціал даного виду юридичної від- повідальності як важливого засобу підтримки службової дисципліни в апараті державних органів, створення адміністративно-правових засобів попередження та припинення правопорушень як пра- цівників, так і роботодавців, забезпечення прав і законних інтересів працівників Національної поліції тощо. Аналіз чинного законодавства України дозволяє зробити висновок, що існуюча модель дисциплінар- ної відповідальності поліцейських знаходиться під сильним впливом трудового права з притаманною йому диспозитивністю, що суперечить адміністративно-правовій концепції побудови дисциплінар- ного законодавства і передбачає широке застосування методу імперативного регулювання державно- службових відносин. Це, на наш погляд, і зумовлює вкрай низький ефект від застосування до поліцей- ських заходів дисциплінарної відповідальності та не дозволяє забезпечити належний рівень виконання дисципліни в державному апараті. На відміну від інших видів юридичної відповідальності, де санкція за вчинене правопорушення є невідворотною, вирішення питання про невідворотність покарання за вчинення дисциплінарного про- ступку знаходиться у відомстві посадової особи, наділеної дисциплінарно-юрисдикційними повнова- женнями. При цьому, як показують дані правозастосовної практики, надане йому «право-обов’язок» застосувати дисциплінарне стягнення часто залишається нереалізованим. У статті ставиться завдання розглянути та проаналізувати поняття, зміст та сутність дис- циплінарної відповідальності поліцейського, а також визначити її функції, за допомогою яких здій- снюється правомірний характер виконання заходів покарання за вчинення проступку працівником. Висновки цієї статті дозволять у найбільшій мірі розібратися в понятійному апараті дисциплінарної відповідальності саме такого специфічного суб’єкту трудових правовідносин, як працівники Націо- нальної поліції України.

Посилання

1. Процевский В.А. Перевод на другую работу как мера дисциплинарного взыскания. Проблемы социалистической законности / отв. ред. В.Я. Таций. Харьков : Выша шк., 1985. Вып. 16. С. 88–92.
2. Кодекс законів про працю України. Затверджується Законом № 322-VIII від 10.12.71 р. ВВР. 1971. Додаток до № 50. Ст. 375.
3. Барабаш А.Т. Регулирование обязанностей дисциплины труда робочих и служащих. Вопр. гос-ва и права. Харьков : Юрид. ин-т, 1974. Вып. 2. С. 132–142.
4. Венедиктов В.С. Юридична відповідальність у трудових правовідносинах: теорія і практика. Київ : НМК ВО, 1993. 84 с.
5. Липинский Д.А., Хачатуров Р.Л. Общая теория юридической ответственности. Москва, 2010.
6. Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности. Москва, 2009.
7. Закон України «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України». Відомості Верховної Ради (ВВР). 2018. № 29. Ст. 233.
8. Сыроватская Л. А. Трудовое право : ученик. Высш. шк., 1995. 255 с.
9. Ортинський В.Л, Кісіль З.Р., Ковалів М.В. Управління в органах виконавчої влади України : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2008. 296 с.
10. Скобелкин В.Н. Дисциплинарная ответственность рабочих и служащих. Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1985. 94 c.
Опубліковано
2021-11-18
Розділ
ТРУДОВЕ ПРАВО