ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

  • Г. М. Зайкіна
Ключові слова: акціонерне товариство, адміністративні процедури, адміністрація, бюджет, залізничний транспорт, кредитування, методи адміністративної діяльності, стандарти, фінансовий контроль, фінансово-правові відносини, форми адміністративної діяльності.

Анотація

Актуальність статті полягає в тому, що залізничний транспорт є одним з найважливіших видів транспорту для економіки України та її населення. Управління залізничним транспортом вимагає відповідального та ефективного підходу, який має враховувати законодавство та потреби суспільства. На сьогоднішній день, залізничний транспорт України потребує суттєвого оновлення та реформування, адже існуючі форми управління не завжди ефективні та не відповідають потребам суспільства. У зв'язку з цим, створення нових та вдосконалення існуючих форм забезпечення управління залізничним транспортом загального користування в Україні є актуальним завданням для науковців та законодавців. Зроблено висновок, що забезпечення управління залізничним транспортом загального користування в Україні це різноманітні методи, засоби, процедури та підходи, які використовуються та впроваджуються, зокрема, Кабінетом Міністрів України для забезпечення ефективного управління залізничним транспортом України з метою досягнення стратегічних цілей та завдань управління в галузі залізничного транспорту. Такими формами управління залізничним транспортом загального користування в Україні можуть бути: 1) правові форми забезпечення управління, такі як законодавче регулювання діяльності залізничного транспорту України, прийняття нормативно-правових актів щодо безпеки руху та технічного стану залізниць; 2) фінансові форми забезпечення управління, які включають в себе забезпечення фінансування залізничної галузі, фінансовий моніторинг та аудит, визначення тарифів на перевезення вантажів та пасажирів; 3) організаційні форми забезпечення управління, які включають в себе організаційну структуру залізниці, процедури управління персоналом, встановлення системи управління якістю; 4) технічні форми забезпечення управління, такі як застосування сучасних технологій управління залізницею, впровадження нових технічних рішень для підвищення ефективності та безпеки руху; 5) соціальні форми забезпечення управління, які включають в себе забезпечення соціальних гарантій працівникам залізниці, забезпечення безпеки праці та здоров'я працівників, розвиток соціальної інфраструктури на території залізничних станцій.

Посилання

1. Форми та методи державного управління. Державне управління та виконавча влада в Україні. URL: https://pidru4niki.com/84662/pravo/formi_ metodi_derzhavnogo_upravlinnya
2. Правознавство : підручник / В. Ф. Опришко, Ф. П. Шульженко, С. І. Шимон та ін. ; за заг. ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка. К. : КНЕУ, 2003. 767 с.
3. Фесовець О. Р. Історико-правові аспекти формування державного управління залізничним транспортом у країнах Європи XIX століття. Ефективність державного управління. 2020. URL: https://epa.nltu.edu.ua/ index.php/journal/article/view/93/90
4. Коваль Л. В. Адміністративне право: курс лекцій для студентів юрид. вузів і факультетів. Київ : Вентурі, 1998. 208 с.
5. Битяк Ю. П., Зуй Ю. В. Адміністративне право України. Загальна частина : науковий посібник. Харків, 1999. 224 с.
6. Бондаренко К. В. До питання про форми й методи державного управління. Вісник Запорізького національного університету. 2015. № 4(1). С. 111–118.
7. Колпаков В. К. Поняття форм публічного адміністрування. Адміністративне право і процес. 2012. № 2. С. 43–51.
8. Золотоноша О. В. Організаційно-правові засади публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому рівні. 12.00.07. Київ, 2016. 17 с.
9. Про залізничний транспорт: Закон України від 04.07.1996 № 273/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 40. Ст. 183.
Опубліковано
2023-07-11
Розділ
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ