ОСОБЛИВОСТІ КОДИФІКАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ З УКЛАДЕННЯ ТЕРЕЗІАНСЬКОГО КОДЕКСУ 1766 Р.

Ключові слова: Проєкт Терезіанського кодексу 1766 р., Компіляційна комісія у Брно, Законотворча (Законодавча) комісія, Йозеф Аццоні, Хофрат Ценкер, кодифікація, цивільний кодекс, Австрійська монархія

Анотація

Автором розглянуто особливості майже 15-річного кодифікаційного процесу з укладення Проєкту Терезіанського кодексу 1766 р. в Габсбурзькій монархії. Притому насамперед проаналізовано стан наукового дослідження означеної проблеми як в українській історико-правовій науці, так і в науці історії австрійського права, причому і XIX ст., і сучасній. У статті розкрито передумови укладення Проєкту Терезіанського кодексу. Головну увагу у дослідженні зосереджено на висвітленні етапів довготривалих кодифікаційних робіт над цим Проєктом, на кожному з яких було вироблено інакшу редакцію Проєкту Терезіанського кодексу. Отож, автором з`ясовано причини і специфіку діяльності кількох кодифікаційних комісій з розробки Проєкту Терезіанського кодексу. Відтак, у статті охарактеризовано особливості змісту редакцій цього Проєкту, укладених Компіляційною комісією у Брно, Законотворчою комісією на чолі з Йозефом Аццоні та Законотворчою комісією під керівництвом Хофрата Ценкера. А саме, автором встановлено, що Компіляційна комісія (середина 1753 р. – середина 1756 р.) уклала першу частину Проєкту «Про право осіб» та частково розробила другу частину «Про речове право»; Законотворча комісія під головуванням Й. Аццоні (середина 1756 р. – кінець 1760 р.) уклала нову редакцію першої і другої частин Проєкту; і, врешті, Законотворча комісія під очільництвом Х. Ценкера (кінець 1760 р. – кінець 1766 р.) схвалила остаточний Проєкт Терезіанського кодексу. Притому автором виявлено певні відмінності у структурі цих редакцій Проєкту. Також у статті викладено причини незатвердження Терезіанського кодексу внаслідок низки його недоліків. На підсумок автором обґрунтовано історико-правове значення Проєкту Терезіанського кодексу 1766 р. та констатовано тяглість австрійської цивільно-правової доктрини від нього до Загального цивільного уложення Австрійської імперії 1811 р.

Посилання

1. Кульчицький В., Левицька І. Джерела, структура, основні положення Австрійського цивільного кодексу 1811 р. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2009. Вип. 48. С. 46–51. URL: https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/LVIV/visnyk_48.pdf.
2. Xapитoнoв Є. O. Пpийняття нoвoгo Цивiльнoгo кoдeкcy Укpaïни i дocвiд кoдифiкaцiï цивiльнoгo зaкoнoдaвcтвa Aвcтpiï. Наукові праці Одеської національної юридичної академії. Том 1. Одеса: Юридична література, 2002. 328 с. С. 250–257. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/19010/%d0%9d%d0%b0%d1%83%d0%ba.%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96%20% d 0 % 9 e % d 0 % b 4 % d 0 % b 5 % d 1 % 8 1 . % 2 0 % d 0 % b d % d 0 % b 0 % d 1 % 8 6 . % 2 0 % d 1 % 8 e % d 1 % 8 0 % d 0 % b 8 % d 0 % b 4 . % 2 0 %d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4.%20%d0%a2.1.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
3. Передмова / К. Нешвара. Цивільний кодекс Галичини, 1797: [проект Карла-Антона Мартіні / передм. К. Нешвара; вступ В. А. Васильєва; пер. з нім.: М. Мартинюк, О. Павлишинець]. Івано-Франківськ: Вавилонська бібліотека; Юрид. компанія «Моріс Ґруп», 2017. 271 с. С. 10–29.
4. Савуляк Р. В. Кодифікації цивільного права в Австрійській монархії у другій половині XVIII ст.: кодифікаційні роботи, загальна характеристика та значення. Актуальні дослідження правової та історичної науки (Випуск 48): матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 9–10 березня 2023 р.) / редкол.: О. Яремко та ін. Тернопіль: ФОП Шпак В. Б. 81 с. С. 68–78.
URL: https://www.lex-line.com.ua/data/downloads/file_1681906813.pdf.
5. Flossman U. Österreichische Privatrechtsgeschichte. Wien; Neu-York: Springer-Verlag, 1983.
6 Harrasowsky Philipp Harras Ritter. Geschichte der Codification des österreichischen Civilrechtes. Wien: G. J. Manz`schen Buchhandlung, 1868. XІІ, 167 s. URL: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044056941719&view=1up&se.
7. Členové kompilační komise. Codex Theresianus. Multimediální elektronický výukový materiál / Drahoslav Sojka; ed.: Jaromír Tauchen. 1 vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. URL: https://is.muni.cz/elportal/estud/praf/ps09/codex/web/pages/clenove-kompilacni-komise.html.
8. Die ältesten Quellen zur Kodifikationsgeschichte des österreichischen ABGB: Josef Azzoni, Vorentwurf zum Codex Theresianus – Josef Ferdinand Holger, Anmerckungen über das österreichische Recht (1753) / Herausgegeben von Christian Neschwara. Wien; Köln; Weimar: Böhlau verlag, 2012. 338 s. URL: https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/34350/1/437229.pdf.
9. Neschwara Christian. Die Brünner Compilationskommission und ihr Entwurf für die Einleitung zum Codex Theresianus. Ein Beitrag im Hinblick auf “300 Jahre Maria Theresia”. Journal on European History of Law. 2017. Vol. 8. Issue 2. Р. 2–12. URL: http://www.historyoflaw.eu/english/JHL_02_2017.pdf.
10. Úvodem. Codex Theresianus. Multimediální elektronický výukový materiál / Drahoslav Sojka; ed.: Jaromír Tauchen. 1 vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. URL: https://is.muni.cz/elportal/estud/praf/ps09/codex/web/index.html.
11. Codex Theresianus: digitalisiertes Inhaltsverzeichnis mit Verlinkung zum Faksimile: Speer 2016. URL: http://repertorium.at/ns/codex_theresianus_inhalt.html.
12. Szabo F. Kaunitz and Enlightened Absolutism 1753–1780. New York: Cambridge University Press, 1994. 380 p.
13. Стефанчук Р., Блажівська О. Історичні аспекти створення Галицького цивільного кодексу 1797 року. Вісник Національної академії прокуратури України. 2014. № 4. С. 42–48. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnapu_2014_4_9.
Опубліковано
2023-12-28
Розділ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ Й ПРАВА