МОДЕРН І ТИРАНІЯ (СВОБОДА ЛЮДИНИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА)

  • І. Я. Вдовичин Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: інформаційне суспільство, держава, свобода, людина, тиранія

Анотація

В статті аналізується концепт інформаційного суспільства, як етап переходу цивілізації до нового стану, коли визначальними стають інформаційні процеси. Зростає проблема людського «Я», тобто ваги наслідків рішень, які приймає людина, її спроможності реагувати на інформаційні потоки. Зроблено наголос на небезпеках, які створюють новітні технології — використовуючи їх спроможність, посилюється можливість встановити контроль за поведінкою людини. Багатьма дослідниками застосування інформаційних технологій подається виключно як поступ, відповідний змінам життя суспільства. Ігноруються застереження, що раціоналістичні концепції тотального контролю неминуче вимагатимуть інституалізованого насильства, якщо не сьогодні, то в історичній перспективі, і це насильство може набувати зовсім інших форм, ніж примітивний примус. Інформаційне суспільство на сучасному етапі свого розвитку є поєднанням технологічних досягнень, доволі вразливих щодо суспільно-небезпечних наслідків їх використання, та формуванням нового типу політико-правових, соціально-економічних та культурних відносин. Найбільш очевидний приклад — застосування інструментарію демократії (голосів більшості) на шкоду правам і свободі людини. Зміни, в умовах кризи культурної традиції, здатні загрожувати і завдавати шкоди усім суспільним відносинам, що базуються на правах і свободі людини. Розвиваючи інформаційне суспільство, створюючи сприятливі умови для інтелектуального пошуку та належної оцінку результатів досягнень людського інтелекту необхідно забезпечити простір як для особистої свободи людини так і ефективності державних інститутів, спроможних її захистити.

Посилання

1. Андерсон Бенедикт. Уявлені спільноти: Міркування щодо походження й поширення націоналізму. — 2-ге вид., перероб. / Бенедикт Андерсон. — К. : Критика, 2001. — 272 с.
2. Бек Ульрих. Влада і контр влада у добу глобалізації. Нова світова політична економія / Ульрих Бек.; пер. з нім О. Юдіна. — К. : Ніка-Центр, 2011. — 408 с.
3. Бергер П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман. — М.: «Медиум», 1995. — 323 с.
4. Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество; пер. с англ. / Дж. Гэлбрейт. — М. : АСТ; СПб. : Транзиткнига, 2004. — 602 с.
5. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы / Пер. с англ. / Абрахам Маслоу. — М. : Смысл, 1999. — 425 с.
6. Метельова Т. О. Людина в історії: пошук системних закономірностей / Тетяна Олександрівна Метельова..- К.: Укр. книга, 2002. — 447 с.
7. Ортега-і-Гассет. Бунт мас // Хосе Ортега-і-Гассет. Вибрані твори / Перекл. з іспанської В. Бургардта, В. В. Сахна, О. Товстенка / Хосе Ортега-і-Гассет. — К.: Основи, 1994. — С. 15-139.
8. Пилипчук В. Г. Інформаційне суспільство: філософсько-правовий вимір: монографія / В. Г. Пилипчук, О. П. Дзьобань. — Ужгород: ТОВ «ІВА», 2014. — 282 с.
9. Тоффлер Е. Третя хвиля: міжнародний футурологічний бестселер / Елвін Тоффлер ; пер. з англ. А. Євса. — К. : Вид. дім “Всесвіт”, 2000. — 480 с.
10. Турен А. Возвращение человека действующего: очерки социологии; пер. с фр. Е.А. Самарской / А. Турен. — М. : Научный мир, 1998. — 362 с.
11. Франкл В. Человек в поисках смысла / В. Франкл. — М. : Прогресс, 1990. — 120 с.
12. Хайек Ф. А. Пагубная самонадеянность: Ошибки социализма / Пер. с англ./ Под ред. У. У. Баттли / Фридрих Август Хайек. — М. : Новости, 1992. — 304 с.
Опубліковано
2019-06-07
Розділ
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ Й ПРАВА