СУДОВІ ВИТРАТИ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

  • М. Д. Заріцький Вишнянський коледж Львівського національного аграрного університету
  • Н.О. Галушка Вишнянський коледж Львівського національного аграрного університету
Ключові слова: судові витрати, судовий збір, звільнення від сплати судових витрат, платники податків, господарський процес, доступ до правосуддя

Анотація

Стаття присвячена аналізу сутності та змісту інституту судових витрат у господарському судочинстві. Визначені види та склад судових витрат в господарському процесі. Встановлено шляхи подолання перешкод фінансового характеру при зверненні до суду. Охарактеризовано поняття судового збору та витрат, пов’язаних з розглядом справи, розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати, пільг, відстрочки або розстрочки сплати судових витрат. Особливу увагу приділено питанню витрат, пов’язаних з професійною правничою допомогою та залученням до розгляду господарської справи експерта з питань права як новел господарського процесу. Звернено увагу на те, що розмір витрат на оплату робіт залученого стороною експерта, спеціаліста, перекладача має бути співмірним із складністю відповідної роботи, її обсягом та часом, витраченим ним на виконання робіт. Зроблено висновок про те, що з одного боку важливо не допустити непомірної дорожнечі судочинства для осіб, які беруть участь у судовому розгляді, а з іншого — забезпечити якісне та справедливе правосуддя з господарських справ, що вимагає чималих витрат.

Посилання

1. Конституція України від 28.06.96 р // Відомості Верховної Ради України. − 1996. − № 30. − Ст. 141.
2. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. № 1798-XII // Відомості Верховної Ради України. − 1992. − № 6. − Ст. 56.
3. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2.06.16 № 1402.
4. Про судовий збір: Закон України від 08 липня 2011 р. № 3674-VI // Відомості Верховної Ради України. − 2012. − № 14. − Ст. 87. 5. Закон України "Про судову експертизу" 25 лютого 1994 року N 4038-XII
6. Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 21 лютого 2013 року № 7. [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://vgsu.arbitr.gov.ua/ files/pages/ppVGSU_21022013_7.pdf
7. Постанова Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" від 23 березня 2012 р. № 4
8. Господарське процесуальне право України : підручник / за ред. О. І. Харитонової. — К.: Істина, 2012. — 360 с.
9. Зуєва Л. Є Судові витрати як складова принципу оперативності та процесуальної економіки у господарському процесі / Л. Є Зуєва // Актуальні проблеми держави і права. — 2012. — №5. — С.417-426.
10. Богомол О. В. Витрати, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи у господарському процесі України / О. В. Богомол // Вісник господарського судочинства. — 2010. –№ 6. — С. 23-26.
11. Чундак М. В. Реалізація права на правову допомогу в господарському процесі. Відшкодування витрати на правову допомогу [Електронний ресурс] / М. В. Чундак // Часопис Академії адвокатури України. — 2011. / Режим доступу URL: №12 http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-3/11cmvvpd.pdf
Опубліковано
2019-06-07
Розділ
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ