СПРОМОЖНА МІСЬКА ГРОМАДА ЯК СУБ’ЄКТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ: МУНІЦИПАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  • В. О. Гірняк Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: комунальна власність, децентралізація, спроможна територіальна громада, міська агломерація, правове забезпечення

Анотація

У статті досліджуються актуальні проблеми правового забезпечення становлення та розвитку спроможних міських громад та агломерацій в контексті процесів децентралізації публічної влади в Україні. Автор аналізує поняття спроможної територіальної громади, акцентуючи увагу на тому, що основою такої спроможності є комунальна власність, оскільки лише ефективне управління муніципальним майном забезпечить і фінансову стабільність, і наявність власних ресурсів для успішного розвитку. Обґрунтовується необхідність удосконалення нормативно-правової регламентації функціонування в Україні міських об’єднаних територіальних громад, а також, так званих, великих міст чи міських агломерацій, як перспективних форм взаємодії територіальних громад суміжних населених пунктів. Автор дійшов висновку, що саме великі міста, будучи центрами економічної активності та володіючи найбільш розвиненою інфраструктурою, є потенційними центрами майбутніх об’єднаних громад та агломерацій. Крім того, зважаючи на неврегульованість питань комунальної власності об’єднаних територіальних громад та міських агломерацій в Україні наголошено на необхідності удосконалення вітчизняного законодавства у цьому напрямі.

Посилання

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
2. Про місцеве самоврядування в Україні. Закон України від 21.05.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — №24. — Ст. 170 (з наступними змінами та доповненнями).
3. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування (станом на 10 лютого 2019 р. / Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/378/10.02.2019_ukr.pdf.
4. Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 №214. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-п
5. Про співробітництво територіальних громад: Закон України від 17 червня 2014 р. № 1508-VII // Офіційний вісник України. — 2014. — № 60. — Ст. 1638
6. Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 5 лютого 2015 р. № 157-VIII // Офіційний вісник України. — 2015. — № 18. — Ст. 471 (з наступними змінами та доповненнями).
7. Реєстр договорів про співробітництво територіальних громад (станом на 20.03.19) // http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/02/reestr-20.03.2019.pdf
8. Про внесення змін до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення: Закон України від 3.04.2018, № 2379-VIII / Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 20, ст.190. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2379-19
9. Богачов С.В. Економіко-правові проблеми розвитку великих міст та агломерацій в Україні : [монографія] / С.В. Богачов, М.В. Мельникова, В.А. Устименко та ін. — Харків: Видавництво «НТМТ», 2015. — 247 с.
10. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 р. № 385 // Офіційний вісник України. — 2014. — № 70. — Ст. 1966
11. Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст: Закон України від 04.03.2004 р. № 1580-IV // Офіційний вісник України. — 2004. — № 13. — Ст. 878
12. Декларація про міста та інші населені пункти в новому тисячолітті, прийнята резолюцією S-25/2 спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН від 09.06.2001 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_849
13. Директива № 2008/50/ЄС Європейського Парламенту і Ради «Про якість атмосферного повітря та заходи щодо його очищення» від 21.05.2008 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_950.
14. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15.10.1985 р. / [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_036.
Опубліковано
2019-06-07
Розділ
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ