МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРОБІЗНЕСУ

Ключові слова: державна підтримка, протекціонізм, агробізнес, сільське господарство, субсидії, дотації

Анотація

Тенденції розвитку сільського господарства та його важливість для економіки України відображено в напрямах досліджень у сфері аграрного права, що має вплив на зростаючий інтерес наукової спільноти до аграрно-правових питань. В умовах напруженого світового ринку, незважаючи на численні міжнародні домовленості, державна підтримка національного сільськогосподарського виробника в більшості розвинених країн стабільно зростає. Україна, економіка якої органічно і нероз- ривно пов’язана із сільським господарством, також гостро потребує доопрацювання, переоцінки сис- теми державної підтримки сільського господарства, поглибленого аналізу правової основи її надання, визначення шляхів поліпшення і подальшого розвитку аграрного законодавства в цьому напрямі. Слід зазначити, що законодавство у сфері державної підтримки села є відносно молодим, оскільки з’явилося тільки з набуттям українською державою незалежності. Необхідність регулювання цих відносин виникла, коли сільське господарство почало працювати на комерційній основі, покладаючись на закони ринкової економіки, але потребуючи спеціальних цілеспрямованих дій держав для їх сталого розвитку. Фактично поява правового регулювання державної підтримки сільського господарства пов’язана зі змінами в економічній сфері української держави. Однак, незважаючи на важливість цього взаємозв’язку, законодавче положення про державну під- тримку сільського господарства має низку характерних недоліків. Перш за все вони проявляються в тому, що аграрне законодавство України про державну підтримку сільського господарства тепер є одним із найдинамічніших складників правової системи нашої держави. Підвищена мінливість норма- тивних вимог у цій області збільшує нестабільність і не дозволяє досягти основної мети впровадження протекціоністських заходів – створення сприятливих умов для ведення сільськогосподарської діяль- ності та забезпечення захисту прав та інтересів вітчизняних суб’єктів агробізнесу. Неструктуроване і розрізнене сільськогосподарське законодавство про державну підтримку в поєднанні з підвищеною динамічністю загострюють проблеми його практичного застосування. Масштабна судова практика з надання державної підтримки сільського господарства розкриває додаткові правові питання, які потребують свого теоретичного, правового і законодавчого вирішення.

Посилання

1. Bobrov E.A., Lytneva N.A. The system of management accounting in the management of production costs of industrial enterprises. Herald OrelGIET, 2013. 3 (25), 100–105.
2. Kovalchuk І., Melnyk O., Pakhomova A. Commercial and Legal Regulation of Advisory Services in the Ukrainian Agrarian Business Prospect Reform. European Journal of Sustainable Development. 2020. Vol. 9. № 3. Р. 538–548. DOI https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n3p538
3. Legal Regulation of Agricultural Taxation / І. Kovalchuk et al. European Journal of Sustainable Development. 2021. Vol. 10. № 1. Р. 479–494. DOI: https://doi.org/10.14207/ejsd.2021.v10n1p479
4. Бистров Г.Є. Джерела аграрного права. Аграрне та земельне право. 2008. № 6. С. 28–35.
5. Веденин Н.Н. Аграрное право : учебник. Москва, 2000. 286 с.
6. Державно-правове регулювання аграрної сфери: вітчизняний та міжнародний досвід : навчальний посібник / О.Г. Курчин та ін. Біла Церква, 2021. 318 с.
7. Ковальчук І.В. Європейський досвід нормативно-правового забезпечення концепції політики сталого розвитку сільських територій: екологічний аспект. Екологічна політика і право ЄС та їх імплементація у правову систему України : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 16 травня 2019 р.). Київ, 2019. C. 188–189.
8. Ковальчук І.В. Нормативно-правове забезпечення концепції політики сталого розвитку сільських територій. Аграрна політика Європейського Союзу: виклики та перспективи : кол. моногр. Київ : Центр учбової літератури, 2019. С. 215–226.
9. Ковальчук І.В. Правові аспекти забезпечення концепції політики сталого розвитку сільських територій. Регіональна політика: політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : п’ята Міжнародна науково-практична конференція (22 листопада 2019 р.). Київ, 2019. C. 139–143.
10. Козырь М.И. Аграрное право: проблемы становления и развития. Москва, 2003. 368 с.
11. Мельник О.Г., Ковальчук І.В., Бровко Н.І. Sustainable Land Use Development of Agricultural Landin Conditions of Decentralizationin Ukraine. Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза : мат. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кишинів, 23–24 березня 2018р.). Кишинів, 2018.
12. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів агробізнесу : підручник / В.І. Курило та ін. ; за заг. ред. д.ю.н., проф. В.І. Курила. Київ : Магістр ХХІ сторіччя, 2011. 370 с.
Опубліковано
2021-11-18
Розділ
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ