ВИДАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ АКТІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

  • В. О. Резніченко
Ключові слова: заклад вищої освіти, індивідуальний адміністративний акт, індивідуальний адміні- стративний акт, індивідуальний акт, публічне адміністрування, суб’єкти публічного адміністрування

Анотація

У статті сформовано поняття публічного адміністрування виробництва та обігу лікарських засобів. Наголошено, що багато проблем в сфері вищої освіти пов’язані з недосконалою системою публічного адміністрування, саме цим і зумовлена актуальніть дослідження видання інди- відуальних актів як інструменту публічного адміністрування забезпечення вищої юридичної освіти в Україні. Визначено, що видання індивідуальних актів є найбільш поширеним способом реалізації адміністративних повноважень органів публічної адміністрації. Обґрунтовано, що індивідуальний акт – це інструмент публічного адміністрування, який видається суб’єктом публічного адміністру- вання з метою врегулювання конкретної життєвої ситуації. Сформовано авторський перелік інди- відуальних актів у сфері забезпечення вищої освіти на основі актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти та науки, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та керівників закладів вищої освіти. Надано авторське визначення понять «індивідуальні акти у сфері забезпечення вищої освіти». З’ясовано, що видання індивідуальних актів є близьким до нормативного, але не тотожне йому. Відмінність між ними полягає в тому, що індивідуальні акти встановлюють, змінюють або припиняють конкретні правовідносини. Вони відрізняються від норма- тивних тим, що звернені до конкретних суб’єктів управлінських відносин і їхня дія припиняється після здійснення встановлених у них прав і обов’язків, тобто після одноразового їх застосування. Зроблено висновок, що індивідуальні акти у сфері забезпечення вищої освіти є найбільш поширеним способом реалізації суб’єктами публічної адміністрації владної компетенції щодо забезпечення конституцій- ного права громадян України на отримання вищої освіти, забезпечення публічного інтересу держави і суспільства у цій сфері, сутність їх полягає в тому, що вони встановлюють, змінюють або припиня- ють конкретні адміністративні правовідносини та звернені до конкретних суб’єктів і об’єктів адмі- ністративно-правового регулювання вищої освіти, їх дія припиняється після здійснення встановлених у них суб’єктивних прав і юридичних обов’язків, тобто після одноразового їх застосування.

Посилання

1. Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021–2031 роки. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osvitiv-ukraini-02-10-2020.pdf
2. Антошкіна В.К. Індивідуальні правові акти як об’єкт тлумачення. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. Том 31 (70) № 1. 2020. С. 7–13.
3. Офіційний сайт – Єдиний державний реєстр судових рішень України. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/83598057.
4. Офіційний сайт – Єдиний державний реєстр судових рішень України. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/83292391.
5. Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник. Київ : Юрінком Інтер, 2011. 576 с.
6. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 06.07.2005 № 2747-IV / Верховна Рада України. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text
7. Офіційний сайт – Єдиний державний реєстр судових рішень України. URL: http://reyestr.court. gov.ua/Review/83904880
8. Мандюк О.О. Індивідуальні адміністративні акти: теорія та практика застосування : автореф. дис. … канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.07.Львів, 2017. С. 23, с. 15.
9. Про присудження Державних премій України в галузі освіти 2019 року : Указ Президента України від 2 жовтня 2020 року №418/2020 / Президент України. Офіційне інтернет-представництво Президента України. URL: https://www.president.gov.ua/documents/4182020-35213
10. Про призначення Квіта С.М. головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 р. № 71-р. / Кабінет Міністрів України. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-priabezpechennyayakosti-vishchoyi-osviti
11. Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 р. № 1099 / Міністерство освіти і науки України. Вебсайт «Міністерство освіти і науки України». URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoikvalifikatisii/2021/10/1099-vid-131021-df.pdf.
12. Про призначення академічних стипендій Президента України студентам закладів вищої освіти на І семестр 2021/2022 навчального року : наказ Міністерства освіти і науки України від 29 вересня 2021 р. № 1037 / Міністерство освіти і науки України. Вебсайт «Міністерство освіти і науки України». URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/propriznachennya-akademichnih-stipendij-prezidentaukrayini-studentam-zakladiv-vishoyi-osviti-na-isemestr-20212022-navchalnogo-roku.
13. Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо часу звернення із попереднім повідомленням про намір акредитувати освітні програми рівня бакалавр від 14 квітня 2021 року. URL: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9D%D0%90-%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%96%CC%88-%D0%9E%D0%9F-14_04_2021.pdf.
14. Про встановлення лімітів стипендіатів, яким призначається академічна стипендія : Наказ Національного університету «Києво-Могилянська академія» від 1 липня 2021 р. № 324. Національний університет «Києво-Могилянська академія». URL: https://www.ukma.edu.ua/index.php/a b o u t - u s / s o g o d e n n y a / d o k u m e n t y - n a u k m a /cat_view/1-dokumenty-naukma/12-normatyvnabaza-naukma/21-stypendialne-zabezpechenniastudentiv-aspirantiv-hrantovi-ta-konkursniprohramy/59-normatyvni-dokumenty.
15. Про зарахування на навчання : Наказ Національного авіаційного університету від 9 серпня 2021 р. № 1240/ст. Приймальна комісія НАУ. URL: https://pk.nau.edu.ua/wp-content/uploads/2021/08/Fakultet-mizhnarodnykh-vidnosyn.pdf.
16. Рекомендація № R (87) 16 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам стосовно адміністративних процедур, які зачіпають права великої кількості осіб від 17 вересня 1987 р. URL: http://echr-base.ru/rec87_16.jsp.
Опубліковано
2021-11-18
Розділ
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ