ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЛІСУ ЯК ОСНОВНОГО РЕСУРСУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Ключові слова: ліс, природні ресурси, лісові ресурси, охорона лісів, збереження і відтворення лісів

Анотація

Ліс є ресурсно-сировинним та рослинно-ягідним постачальником, що потребує захисту держави та урегулювання його використання. Саме ці та багато інших питань лежать у правовій площині, і лісові відносини урегульовується нормами права. Зазначено, що біологічні, хімічні та інші характеристики природних об’єктів не завжди автома- тично приймаються юриспруденцією, право формує поняття природних об’єктів, керуючись своїми критеріями, і поняття ці можуть збігатися, проте можуть і відрізнятись. Саме тому не варто зако- нодавцю уникати правових колізій за допомогою використання схожих термінів, оскільки ця практика сприяє виникненню ще більшої плутанини і виникненню нових правових колізій. Поняття «земельна ділянка» та «земля» в більшості випадків охоплюють не лише простір над та під земною поверхнею, але й розташований у межах цього простору ґрунтовий покрив. Водночас, можливі ситуації, коли терміни «земельна ділянка», «земля» не будуть охоплювати ґрунт. У випадку, коли ґрунтовий покрив буде вилучено із природного середовища, тобто ґрунт перестане утворю- вати ґрунтовий покрив і буде поміщений, наприклад, у горщик із квіткою, він не буде охоплюватися ні поняттям «земля», ні «земельна ділянка», і відносини, об’єктом яких буде ґрунт у горщику, не будуть належати до предмету земельного права. Зазначено, що ліс – це природний, відтворюваний об’єкт природи, елемент екологічної системи, що складається з дерев, чагарників, іншої лісової рослинності, що зростає на землі; джерело одержання деревини та іншої лісової продукції, він виконує кліматорегулюючі, захисні, водоохоронні, санітарно- гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні, виховні та інші функції, які впливають одна на одну та на довкілля. Ліс як об’єкт природи має такі ознаки: об’єкт рослинного світу, зареєстрований у державних лісо- облікових документах як ліс, об’єкт власності, управління, використання та охорони; біологічна, біо- фізична, природна і кібернетична, економічна система; відтворюваний об’єкт природи; складається з деревно-чагарникової та трав’янистої рослинності, що зростає на землі; виробляє різноманітні сиро- винні ресурси; впливає на навколишнє природне середовище.

Посилання

1. Лісовий кодекс України станом на: 08 серпня 2021 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 17. Ст. 99.
2. Лісові ресурси України, проблеми раціонального використання. URL: https://agro.bobrodobro.ru/9969.
3. Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок : Постанова Кабінету Міністрів України № 733-2007-п від 16 травня 2007 р.
4. Універсальний словник-енциклопедія / Гол. ред. ради М. Попович. вид. 3-тє, перероб. і доп. Київ : Всеувито, Новий друк, 2003. 707 с.
5. Крассов О.И. Право лесохозяйственного землепользования. Советское государство и право. 1980. № 7. С. 327–352.
6. Горбовой В.Ф. Предмет и система советского лесного права. Красноярск, 1984. 144 с.
7. Умєрова А.С. Ліс як об’єкт правових відносин. URL: https://legalactivity.com.ua/
8. Колбасов О.С. Правовые исследования по охране окружающей среды в СССР. Итоги науки и техники. Сер. “Охрана природы и воспроизводство природных ресурсов”. Москва : ВИНИТИ, 1978. С. 38–47.
9. Ґрунт. Вікіпедія – вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org.
10. Носік В.В. Право власності на землю Українського народу. Київ : Юрінком Інтер, 2006. 544 с.
11. Шульга М.В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях. Харків : Консум, 1998. 224 с.
12. Земля – це…. Блог ua.waykun.com.https://ua.waykun.com/articles/zemlja-%E2%80%8B%E2%80%8Bce.php
13. Государственный стандарт Союза ССР. Земли. Термины и определения. ГОСТ 26640-85. Издание официальное. Москва : Издательство стандартов. 1989. С.2
14. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 3–4. Ст. 27.
15. Поняття «земля». Сайт Анатолія Миколайовича Мірошниченка. URL: http://www.amm.org.ua/u a / s t u d y - b o o k / 3 - c h a p t e r - 1 / 1 3 - n o t i o n - o f - land#footnote3
Опубліковано
2021-11-18
Розділ
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ