СУЧАСНИЙ МЕТОД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, принципи адміністративно-правового регу- лювання, механізм адміністративно-правового регулювання, метод адміністративно-правового регулю- вання, соціальний діалог, соціально-трудові відносини, соціальне призначення

Анотація

У статті розкривається зміст і специфіка сучасного методу адміністративно-право- вого регулювання соціально-трудових відносин в Україні. Встановлено, що ознаками методу адміністра- тивно-правового регулювання трудових відносин є ті його властивості, що закономірно і об’єктивно зумовлені предметом і власне методом адміністративно-правового регулювання. Доведено, що точ- ність у визначенні способів адміністративно-правового регулювання, які впливають один на одного шляхом поєднання і співвідношення, дають змогу врахувати динамізм, трансформацію, диференціацію ознак соціально-трудових відносин, формувати нові форми організації праці, визначити подальше регу- лювання соціально-трудових відносин на різних рівнях з метою оптимального поєднання і врахування інтересів і на рівні підприємства, і на рівні галузі, і на рівні держави. Наголошується, що посилення договірних начал проявилось у відмові держави від регулювання деяких елементів соціально-трудо- вих відносин. Звернено увагу на певну зміну методу, який характеризується не лише поєднанням цен- тралізованого і локального, але й публічного і договірного регулювання соціально-трудових відносин. Наголошено, що в основу диференціації адміністративно-правового регулювання соціально-тру- дових відносин, слід покласти спрямованість методу – способів адміністративно-правового регу- лювання: публічного (централізованого), колективно-договірного (локального) та індивідуально- договірного регулювання соціально-трудових відносин, що будуть враховувати особливий підхід до регулювання спеціальних суб’єктів соціально-трудових відносин, забезпечуючи таким чином рівність прав і можливостей у сфері праці всіх суб’єктів соціально-трудових відносин. Встановлено, що одним з основних засобів забезпечення динамізму методу адміністративно-правового регулювання соціально- трудових відносин є запровадження багаторівневої системи адміністративно-правового регулю- вання, яка зумовлена насамперед дуалізмом самої сфери соціально-трудових відносин, що поєднала в собі елементи публічного і приватного права. В якості напрямку розвитку вітчизняного законодав- ства вказано на посилення диференціації адміністративно-правового регулювання соціально-трудових відносин, що свідчить про певну трансформацію методу, таку його рису, як єдність і диференціація адміністративно-правового регулювання.

Посилання

1. Процевський В.О. Приватно-правове та публічно-правове регулювання соціально-трудових відносин : монографія. Харків : ХНАДУ, 2012. 332 с.
2. Алексейчук В.В. Теоретичні підходи до обґрунтування сутності поняття соціального партнерства. Держава та регіони. 2009. № 1. С. 22–25.
3. Міщук М.А. Способи вирішення проблем соціального партнерства у трудовому праві. Visegrad journal on human rights. 2015. № 3/1. С. 75–79.
4. Діденко Н. Державне управління і соціальне партнерство: актуальні проблеми теорії і практики : монографія. Донецьк : Східний видавничий дім, 2007. 404 с.
5. Трунова Г.А. Правове регулювання соціального партнерства в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.05. Харків, 2008. 213 с.
6. Мірошниченко О.В. Розвиток соціально-трудового партнерства в Україні: методологія, методика аналізу, напрямки вдосконалення : монографія. Київ : РВПСУ, 2003. 187 c
7. Соціально-трудові відносини: проблеми гармонізації : колективна монографія / М.В. Семикіна, З.В. Смутчак, С.Р. Пасєка, Ю.Д. Петров. Кіровоград : КНТУ, КОД, 2012. 300 с.
8. Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку / А.М. Колот, О.А. Грішнова, О.О. Герасименко та ін. ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Колота. Київ : КНЕУ, 2010. 348 с.
9. Колот А.М. Соціально-трудова сфера : стан відносин, нові виклики, тенденції розвитку. Київ : КНЕУ, 2010. 251 с.
10. Терон І.В. Модернізація соціально-трудових відносин: сценарії, пріоритети, ефекти. Економічний часопис-ХХІ. 2013. № 7–8 (1). С. 97–100.
11. Семикіна М.В., Бевз З.В. Гармонізація соціально-трудових відносин: методологія оцінки впливових чинників. Зб. наук. пр. Кіровоград. нац. техн. ун-ту: економічні науки. Вип. 18 (Ч. 1). Кіровоград : КНТУ, 2010. С. 106–114.
12. Мельник С.В. Механізм регулювання соціально-трудової сфери України. Київ : Соцінформ, 2009. 478 с.
13. Жадан О.В. Соціально-трудові відносини як об’єкт державного регулювання. Економiка та держава. 2014. № 5. С. 112–115.
14. Лавріненко О.В. Механізм правового регулювання соціально-трудових відносин : сучасний стан та перспективи розвитку : монографія. Донецьк : Норд-Прес – ДЮІ ЛДУВС, 2007. 182 с.
15. Біляцький С., Хахлюк А., Мірошніченко Т. Соціальне партнерство у розв’язанні проблем зайнятості (приклад ЄС для України). Україна: аспекти праці. 2003. № 3. С. 44–49.
Опубліковано
2021-11-18
Розділ
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ