ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК МАРКЕТИНГОВА ТЕХНОЛОГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТА СТІЙКОСТІ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

PDF

Ключові слова

франчайзинг
франчайзер
франчайзі
франшиза
ресторанний бізнес
маркетинговий аналіз
тенденції франчайзингу в ресторанному бізнесі

Як цитувати

Вовчанська, О. М., & Іванова, Л. О. (2018). ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК МАРКЕТИНГОВА ТЕХНОЛОГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТА СТІЙКОСТІ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ. Підприємництво і торгівля, (23), 130-136. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-22

Анотація

Стаття присвячена особливостям та сучасним тенденціям розвитку франчайзингу у ресторанному бізнесі. Виявлено переваги та недоліки ведення ресторанного бізнесу на умовах франшизи. Здійснено маркетинговий аналіз франчайзингу в Україні у 2007-2017 рр., визначено, що у структурі франчайзингу 56,3% припадає на зарубіжні франчайзингові компанії, які працюють у сегменті ресторанів швидкого харчування, 13,1% – ресторанів повного циклу. Серед всіх франшиз, представлених на українському ринку, близько 40% припадає на пропозиції в ресторанному бізнесі, найбільшою популярністю серед яких користуються компактні ресторанні заклади, такі як кав’ярні, пекарні, стріт- і фаст-фуди, що працюють, як правило, у середньому та нижньому цінових сегментах. Встановлено, що першочерговими причинами закриття ресторанних закладів, які працюють за системою франшизи, є невдало обрана локація (слабкий трафік відвідувачів), відсутність належного контролю за персоналом і фінансами, небажання і невміння власника вирішувати поточні проблеми ресторанного бізнесу. Досліджено, що найближчим часом варто очікувати хвилі злиттів і поглинань, пов’язаних з виходом на ринок франшиз потужних міжнародних компаній, які основну увагу звертатимуть на найпривабливіші локації. Окрім цього домінуючого чинника, важливе значення матимуть такі тренди ресторанного бізнесу, як заклади, що спеціалізуються на монопродуктах, вегетаріанській кухні, сніданках на винос та ін. Високий рівень конкуренції серед франшиз у ресторанному бізнесі сприяє створенню і розвитку нових проектів, пов’язаних з просуванням унікального бренду, залученню і утриманню споживачів. На ринку надалі спостерігатиметься розвиток нових форматів франчайзингових підприємств, більша відкритість франчайзерів і франчайзі стосовно споживачів, активний розвиток сегментів fast-casual і розширення меню в фаст-фуд-ресторанах. Наголошується, що розвиток і поглиблення визначених тенденцій може призвести до інноваційних змін в одній з найбільш значущих сфер ринку франчайзингу.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-22
PDF

Посилання

Архіпов В. В. Організація ресторанного господарства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tourlib.net/books_ukr/arhipov2.htm.

Дорогой опыт: почему ресторанные сети все чаще развиваются по франчайзингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mind.ua/ru/pub-lications/20179321-dorogoj-opyt-pochemu-restora-nn-ye-seti-vse-chashche-razvivayutsya-po-franchajzingu.

Зархин М. Франчайзинг – произведение интеллектуального искусства / М. Зархин // Ресто-ратор. – 2005. – № 3. – С. 12-13.

Кабушкин Н. И. Менеджмент гостиниц и ресторанов / Н. И. Кабушкин. – Минск : Новое знание, 2000. – 216 с.

Карбышев Ф. В полку “быстрого питания” прибывает или вариации на тему / Ф. Карбышев // Ресторанная жизнь. – 2005. – № 1. – С. 10-11.

Консалтингова компанія “Franchise Group” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: franchise-group.com.ua/.

Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм : учебник для студентов вузов / Ф. Котлер, Дж. Боуэн, Дж. Мейкенз ; [пер. с англ. В. Н. Его-рова]. – [4-е изд., перераб. и доп.]. – М. : ЮНИТИ, 2012. – 1045 с.

Международный форум ресторанного и гостиничного франчайзинга “FRANCHITHINK” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://-franchithink.com/.

Москвич Т. Развитие мировых франчай-зинговых сетей / Т. Москвич // Ресторанная жизнь. – 2005. – № 20. – С. 8-11.

Особливості ринку ресторанного фран-чайзингу в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://wz.lviv.ua/news/370794-osoblyvosti-rynku-restorannoho-franchaizynhu-v-ukraini.

Про франчайзинг [Електронний ресурс] / Електронні публікації Franchise Group. – Режим доступу: http://franchisegroup.com.ua/about-com-pany/franchising/.

Ресторанный бизнес — драйвер развития франчайзинга в Украине [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://retailers.ua-/news/menedjment-/6827-restorannyiy-biznes--drayver-razvitiya-franchay-zinga-v-ukraine.

Рынок ресторанных франшиз в Украине достиг 52 млрд гривень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://delo.ua/business/rynok-resto-rannyh-franshiz-v-ukraine-dostig-52-mlrd-griven-33-5-829/?supdated_new=1510496112.

Франчайзинг в Україні [Електронний ре-сурс]: Сайт Асоціації франчайзингу (Україна). – Режим доступу: http://franchising.org.ua.

Франшиза в ресторанном бизнесе - преимущества и недостатки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://maresto.com.ua/articles-/franshiza_v_restorannom_biznese_preimushchestva_i_nedostatki/.

Хамандяк И. Ресторанный франчайзинг в Украине: открыть собственный ресторан за $30 тыс. / И. Хамандяк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://arena.ua/2017/11/22/restaurant-fran-chising-in-ukraine/.

Чужа марка: як українські рітейлери та ресторатори розвиваються по франчайзінгу [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу: https://rau.ua-/uk/dosvid/franchise/.

Qsrmagazine [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.qsrmagazine.com.

U.S. Franchise Industry Statistics [Електрон-ний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fran-chisedirect.com.

Arkhipov, V. V. (2009), Orhanizatsiia resto-rannoho hospodarstva, Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, available at : http://tourlib.net/books_ukr/arhipov2.htm.

Nezavisimyj zhurnalistskij biznes-portal “Mind.ua” (2017), Dorogoj opyt: pochemu restorannye seti vse chashhe razvivajutsja po franchajzingu, available at : https://mind.ua/ru/publications/20179321-dorogoj-opyt-pochemu-restorannye-seti-vse-chashche-razvivayutsya-po-franchajzingu.

Zarhin, M. (2005), Franchajzing – proizvedenie intellektual'nogo iskusstva, Restorator, vol. 3, pp. 12-13.

Kabushkin, N. I. (2000), Menedzhment gostinic i restoranov, Novoe znanie, Minsk.

Karbyshev, F. (2005), V polku «bystrogo pitanija» pribyvaet ili variacii na temu, Restorannaja zhizn', vol. 1, pp. 10-11.

Ofitsijnyj sajt konsaltynhovoi kompanii “Fran-chise Group”, available at : https://franchisegroup.-com.ua/.

Kotler F., Boujen, Dzh., & Mejkenz, Dzh. (2012), Marketing. Gostepriimstvo. Turizm, 4th ed., JuNITI, Moscow.

Ofitsijnyj sajt “Mezhdunarodnogo foruma resto-rannogo i gostinichnogo franchajzinga “FRAN-CHITHINK”, available at : http://franchithink.com/.

Moskvich, T. (2005), Razvitie mirovyh fran-chajzingovyh setej, Restorannaja zhizn', vol. 20, pp. 8-11.

Osoblyvosti rynku restorannoho franchajzynhu v Ukraini (2018), available at : https://vz.lviv.ua/nevs/370794-osoblyvosti-rynku-restorannoho-franchaizynhu-v-ukraini.

Franchise Group (2018), “Pro franchajzynh”, available at : http://franchisegroup.tsom.ua/about-tsom-pany/franchising/.

Proekt “Retailers.ua” (2017), “Restorannyj biznes — drajver razvitija franchajzinga v Ukraine”, available at : http://retailers.ua/news/menedjment/6827-restorannyiy-biznes--drayver-razvitiya-franchayzinga-v-ukraine.

Novostnoj portal Ukrainy “Delo.ua” (2017), “Rynok restorannyh franshiz v Ukraine dostig 52 mlrd griven'”, available at : https://delo.ua/business/rynok-restorannyh-franshiz-v-ukraine-dostig-52-mlrd-griven-335829/?supdated_new=1510496112.

Ofitsijnyj sajt Asotsiatsii Franchajzynhu v Ukraini, available at : http://franchising.org.ua.

Кompanija “Maresto” (2017), “Franshiza v restorannom biznese - preimushhestva i nedostatki”, available at : http://maresto.com.ua/articles/franshiza_v_restorannom_biznese_preimushchestva_i_nedostatki/.

Proekt “Biznes Arena” (2017), “Restorannyj franchajzing v Ukraine: otkryt' sobstvennyj restoran za $30 tys.”, available at : https://arena.ua/2017/11/22-/restaurant-franchising-in-ukraine/.

Ukrainian Retail Association (2018), “Chuzha marka: iak ukrains'ki ritejlery ta restoratory rozvy-vaiut'sia po franchajzinhu”, available at : https://rau.ua/uk/dosvid/franchise/.

QSR Magazine, available at : https://-www.-qsrmagazine.com.

U.S.Franchise Industry Statistics, available at : http://www.franchisedirect.com.