№ 16 (2014): Підприємництво і торгівля

Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Апопій В. В., Куцик П. О., Шевчук В.О. та ін.].– Львів : Львівська комерційна академія, 2014. – Вип. 16. – 228 с.

Відповідно до Постанови Президії ВАК України № 3-05/6 від 6.10.10 збірник включено до переліку фахових видань.

Друкується за ухвалою Вченої ради Львівської комерційної академії Протокол № 8 від 22 травня 2014 р.


ВИПУСК 16 (2014)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

Апопій В. В., Криган Р. В., Процишин О. Р.
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Мельник І. М., Хом’як Ю. М.
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ СТРУКТУРНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Міщук І. П., Горін Т. Є.
МЕРЕЖЕВІ ТОРГОВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

Барна М. Ю.
СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Олексин І. І.
КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ПОСЛУГ

Шалева О. І.
ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Вірт М. Я.
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВПЛИВУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПОКАЗНИКИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Міценко Н. Г., Ласка, Р. І., Найда А. В.
ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТОВАРООБОРОТУ ПІДПРИЄМСТВ

Овчарук М. П., Гончаренко О.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БРЕНДУ - УКРАЇНА

Міщук І. П., Градюк Н. М.
ЗОВНІШНЯ СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ФАКТОРИ ВПЛИВУ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ

Пожуєва Т. О.
МІСЦЕ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Гонський М. Д.
ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗДРІБНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Міценко Н. Г., Лейзерук О. О., Добоні В. В.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТИПІЗАЦІЇ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

Апопій Г. В.
ФОРМИ УЧАСТІ ТОРГІВЛІ У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Цап М. В., Орлик І. О.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ В УКРАЇНІ

Павлова М. Б.
АСОРТИМЕНТНА ПОЛІТИКА НА РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Куцик В. І., Гатала О. В.
ІНТЕГРАЦІЙНІ ФОРМИ БІЗНЕС-СТРУКТУР ТА ЇХ ЕФЕКТИВНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Скочиляс С. М.
УПРАВЛІНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ЛОГІСТИКИ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЛОГІСТИЧНОГО ЛАНЦЮГА

Семенюк А. Я.
ПЕРСПЕКТИВА ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ПРОЕКТНИМ ПІДХОДОМ

ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА

Куцик П. О., Сенчук Т. Я.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ: ПРАКТИЧНИЙ ПІДХІД

Озеран В. О., Попітіч Т. В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У СПОЖИВЧІЙ КООПЕРАЦІЇ

Щирба М. Т., Щирба І. М.
КОНЦЕПЦІЯ СУТТЄВОСТІ В ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Залевская Н. А., Новосельцева С. Н.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Бачинський В. І., Боровик О. М.
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ НА ВИРОЩУВАННЯ І ВІДТВОРЮВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ У РИБОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Лобода Н. О., Думич М. М.
МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В АСПЕКТІ КОГЕРЕНТНОСТІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Полянська О. А.
ЗВИЧАЙНА ЦІНА У ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ З МЕТОЮ ОПОДАТКУВАННЯ: ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ

Матієшин М. М.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ КОНСЕРВАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Гамкало О. Б.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ІПОТЕЧНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ

Гик В. В.
ВИТРАТИ НА ІННОВАЦІЇ У СИСТЕМІ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Нестеренко О. О.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПЛАТІЖНИХ ТЕРМІНАЛІВ

Адамик О. В.
БЮДЖЕТНІ АСИГНУВАННЯ ТА ДОТАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ: ЇХ ТРАКТУВАННЯ З МЕТОЮ ОБЛІКУ ТА ВІДМІННОСТІ

Кузнецова С. О.
МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВ

Плекан М. В.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМАТИКА ФОРМАЛІЗАЦІЇ

Чміль Г. Л.
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ

Яцишин С. Р.
ЗАПАСИ УСТАНОВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ: ОЦІНКА ТА ПЕРЕОЦІНКА

Дорош Н. І., Шаповал А. С.
ФУНКЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ З ОЦІНКИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Калайтан Т. В.
КОНЦЕПЦІЯ КОНТРОЛІНГУ ІННОВАЦІЙ

Швець В. Є.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ВНЕСОК ЮЛІАНА ПАВЛИКОВСЬКОГО У РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ НАУК

Жидовська Н. М., Гром’як Т. Д.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ

Лиса О. В., Андрушко Р. П., Мирончук З. П.
ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Сокольська Р.Б., Зелікман В. Д., Акімова Т. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДУ ДО ВИЗНАЧЕННЯ АУДИТОРСЬКОГО РИЗИКУ ТА СУТТЄВОСТІ НА СТАДІЇ ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ

Федоронько Н. І.
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Трут О. О.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ

Свидрук І. І.
КРЕАТИВНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Колянко О. В.
ОСОБЛИВОСТІ ОПЛАТИ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Воронко О. С.
ВПЛИВ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кузьмін Дн. Л.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ

Кузьмін Дм. Л.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ В ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Мельник Н. Г., Зорій Н. М.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЇ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Шурпенкова Р. К., Демко І. І.
СУТЬ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЙОГО ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ