№ 14 (2012): Підприємництво і торгівля

Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Апопій В. В., Дайновський Ю. А., Скибінський С. В. та ін.].– Львів : Львівська комерційна академія, 2012. – Вип. 14. – 222 с.

Відповідно до Постанови Президії ВАК України №3-05/6 від 6.10.10 збірник включено до переліку фахових видань.

Друкується за ухвалою Вченої ради Львівської комерційної академії Протокол № 2 від 2 листопада 2012 р.


ВИПУСК 14 (2012)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ

Апопій В. В., Ситник Н. С.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СФЕРИ ТОВАРНОГО ОБІГУ: ХАРАКТЕР І ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ

Мізюк Б. М., Тучковська І. І.
КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ АЛЬТЕРНАТИВИ

Белей О. І.
ПОБУДОВА МОДЕЛІ ПРИЗМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Свидрук І. І., Миронов Ю. Б.
МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ПРОСУВАННЯМ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ

Серветник-Царій В. В.
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРІЇНИ

Мамаєва Г. С.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Гонська М. Р.
МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА, ОРІЄНТОВАНА НА ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Хом’як Ю. М.
ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ АСОРТИМЕНТУ ТОВАРІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Заярна Н. М., Станкевич У. В.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРООБОРОТОМ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОПТИ-МІЗАЦІЇ ЙОГО АСОРТИМЕНТНОЇ СТРУКТУРИ

Мандрик О. Я.
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ІНТЕЛЕК-ТУАЛЬНОЇ ТА КАДРОВОЇ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ТОРГІВЛІ

Лопащук І. А., Горбатюк В. М.
ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ТОРГІВЛІ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ СЕЛА

Куцик П. О.
ОРГАНІЗАЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА У СФЕРІ ПОСЛУГ

Тягунова Н. М.
РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Орлова В. О.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МАЛОГО БІЗНЕСУ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ВИБОРУ

Міценко Н. Г., Скіб’як Р. А.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОПИТУ НА ПРОДУКЦІЮ ТА ТОВАРООБОРОТУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Воскобоєва О. В., Воскобоєва О. С.
ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ

Килин О. В.
ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ ІСПАНІЇ

Гудзовата О. О.
АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Бігус М. М.
СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Ланда О. О.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Колянко О. В.
ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ДЕРЖАНИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛІННЯ

Баранцева С. М., Доценко Ю. М.
ВИКОРИСТАННЯ АВС- ТА XYZ- МАТРИЦІ ПРИ ПРИЙНЯТТІ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

Процишин О. Р.
КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ВНЗ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА НАПРЯМИ ЇХ НАРОЩУВАННЯ

Ящук В. І.
ТРЕНДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ „ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ” В ІТ-СФЕРІ УКРАЇНИ

Федик О. В.
РОЛЬ СИСТЕМИ ПОСЛУГ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТИХ ПІДСОБНИХ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ

СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ТА ЙОГО ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Гросул В. А.
МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ ПРОПОЗИЦІЇ НА ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Власова Н. О., Ковінько О. С.
ТЕНДЕНЦІЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГОВЕЛЬНІЙ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ

Медвідь Л. Г., Говда Г. А.
ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОБЛІКУ МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ У МИСЛИВСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ

Тучковська І. І.
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ – ОСНОВА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ МАКРОСИСТЕМ

Трут О. О.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Скрипко Т. О.
СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЛЬВІВЩИНИ

Бабірад М. М., Оліярник В. В.
РОЛЬ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Павленко И. Г.
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОММУНИКАЦИЯМИ

Бойко Н. І.
РОЗВИТОК ТА АНАЛІЗ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Гавриляк М. Я.
ОЦІНКА ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОДУКЦІЇ З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

Бриль О. О.
ОСОБЛИВОСТІ ГРОШОВОГО ОБІГУ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН

Виноградов В. В.
СТРАТЕГІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Заярна Н. М., Кіш А. О.
СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Шиндировський І. М., Антонюк Я. М.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Тимчина А. І.
СТРУКТУРА РИНКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО НЕВИЗНАЧЕНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

Іванченко Г. В.
ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Євдокимов В. В.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Легенчук С. Ф., Дударєва К. О.
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОКУМЕНТУВАННЯ ФАКТІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ЖИТТЯ

Яремко І. І.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: СУТНІСТЬ ПОНЯТІЙНОГО БАЗИСУ

Лозинський В. Т., Міщук І. П.
РЕГЛАМЕНТАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ СИСТЕМ ДИСТРИБУЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАПРОВАДЖЕННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

Садовська І. Б.
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЯК ОБ’ЄКТА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

Яремко І. Й.
ЛІЗИНГОВИЙ МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОЇ БАЗИ ІНТЕГРОВАНИХ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИХ СТРУКТУР

Снісар О. О.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ