КОНВЕНЦІЙНА ТА КОНСТИТУЦІЙНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ СУБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ ТА ПРЕДМЕТУ СУДОВОЇ ПЕРЕВІРКИ ПРАВОМІРНОСТІ ПОЗБАВЛЕННЯ СВОБОДИ ЛЮДИНИ

Ключові слова: предмет та коло суб’єктів, яким гарантоване право на судову перевірку правомірності позбавлення свободи людини, право на свободу та особисту недоторканність, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Конституція України, Кримінальний процесуальний кодекс України

Анотація

У статті здійснюється компаративістське дослідження вимог щодо предмету та кола суб’єктів, яким гарантоване право на судову перевірку правомірності позбавлення свободи людини, які встановлені у пункті 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та у частині 5 статті 29 Конституції України. У цьому контексті детально аналізуються вказані положення Конвенції та Конституції України, а також відповідні рішення Європейського суду з прав людини, рішення Конституційного Суду України та окремі положення Кримінального процесуального кодексу України. На підставі проведеного дослідження робиться висновок, що коло суб’єктів яким гарантоване право на судову перевірку правомірності позбавлення їх свободи та предмет такої перевірки, відповідно до пункту 4 статті 5 Конвенції є значно ширшими, ніж коло суб’єктів та її предмет, передбачені частиною п’ятою статті 29 Конституції України. Зокрема, на відміну від конвенційного, конституційний припис до суб’єктів вказаного права не включає осіб, до яких застосовано такі тимчасові заходи як арешт або тримання під вартою, які згідно з частиною другою статті 29 Конституції України застосовуються лише за вмотивованим рішенням суду, тоді як, власне, арешт та тримання під вартою не визначені як можливий предмет судового оскарження. Тому, на думку авторів, цілком обґрунтованим та доцільним є розширення регламентованого частиною п’ятою статті 29 Конституції України кола суб’єктів наділених правом судового оскарження правомірності позбавлення їх свободи, зокрема гарантування такого права не лише кожному затриманому, але й особам, до яких застосовано такі тимчасові заходи як арешт або тримання під вартою, а також, відповідно, розширення предмету можливого судового оскарження, і включення до нього арешту та тримання під вартою, що повністю відповідає положенням Конвенції та практиці Європейського суду з прав людини.

Посилання

1. Конституція України. Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами та доповненнями. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 04.11.1950 р. Офіційний вісник України від 16.04.1998 р., № 13, № 32 від 23.08.2006, стор. 270.
3. Jessup Ph. Transnational Law / Ph. Jessup. New-Haven, 1956.
4. Карабан В. І. Англійсько-український юридичний словник: понад 75 тисяч слів та словосполучень юридичної підмови та близько 160 тисяч українських перекладних відповідників. Вінниця, Нова книга, 2004. 1088 с.
5. Справа «Де Вільде (De Wilde), Оомс (Ooms) і Версіп (Versyp) проти Бельгії». Рішення від 18.06.1971. Європейський суд з прав людини. Страсбург. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/980_161.
6. Справа «Молодорич проти України» (Заява № 2161/02) (Рішення від 28 січня 2011 року) Європейський суд з прав людини. Страсбург // Офіційний вісник України від 20.01.2012 – 2012 р., № 3, стор. 181, стаття 114.
7. Справа «Чонка проти Бельгії» (Заява № 51564/99) (Рішення від 15 січня 2002 року). Європейський суд з прав людини. URL:file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/CASE%20OF%20CONKA%20v.%20BELGIUM%20-%20[Ukrainian%20 Translation].pdf.
8. Справа «Нечипорук і Йонкало проти України». Заява № 42310/04. Рішення від 21 квітня 2011 року. Європейський суд з прав людини. Офіційний вісник України від 21.11.2011 р., № 88, стор. 188, стаття 3225.
9. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 56 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частин першої, третьої статті 80 Конституції України, частини першої статті 26, частин першої, другої, третьої статті 27 Закону України «Про статус народного депутата України» та за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України про офіційне тлумачення положення частини третьої статті 80 Конституції України стосовно затримання народного депутата України (справа про гарантії депутатської недоторканності) від 26 червня 2003 року № 12-рп/2003 // Офіційний вісник України. 2003 р. № 28, стор. 119, стаття 1381.
10. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення та пункту 5 частини першої статті 11 Закону України «Про міліцію» (справа про строки адміністративного затримання) від 11 жовтня 2011 року № 10-рп/2011 // Вісник Конституційного суду України. 2011 р. № 6, стор. 121.
11. Справа «Солдатенко проти України» (Заява № 2440/07) (Рішення від 23 жовтня 2008 року) Європейський суд з прав людини. Страсбург // Офіційний вісник України від 16.04.2010 – 2010 р., № 25, стор. 212, стаття 1005.
12. Справа «Світлорусов проти України» (Заява № 2929/05) (Рішення від 12 березня 2009 року) Європейський суд з прав людини. Страсбург // Офіційний вісник України від 19.03.2010 – 2010 р., № 17, стор. 116, стаття 802.
13. Справа «Дубовик проти України» (Заяви № № 33210/07 і 41866/08) (Рішення від 15 жовтня 2009 року) Європейський суд з прав людини. Страсбург // Офіційний вісник України від 05.05.2010 –2010 р., № 30, стор. 34, стаття 1128.
14. Справа «Пузан проти України» (Заява № 51243/08) (Рішення від 18 лютого 2010 року) Європейський суд з прав людини. Страсбург //Офіційний вісник України від 02.11.2012 – 2012 р., № 81, стор. 303, стаття 3300.
15. Справа «Новак проти України» (Заява № 60846/10) (Рішення від 31 березня 2011 року). Європейський суд з прав людини. URL: http://old.minjust.gov.ua/file/1551.docx.
16. Кримінально-процесуальний кодекс України: Кодекс України. Закон від 28.12.1960 № 1001-05// Відомості Верховної Ради УРСР від 12.01.1961 – 1961 р., № 2, стаття 15 – втратив чинність.
17. Справа «Харченко проти України». Заява № 40107/02. Пілотне Рішення від 10 травня 2011 року. Європейський суд з прав людини. Страсбург // Офіційний вісник України від 29.08.2011 – 2011 р., № 64, стор. 81, стаття 2529.
18. Кримінальний процесуальний кодекс України: Кодекс України, Закон від 13.04.2012 № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10, стор. 475, стаття 88.
19. Справа «Чанєв проти України». Заява № 46193/13. Рішення від 9 жовтня 2014 року. Європейський суд з прав людини. Страсбург // Офіційний вісник України від 13.03.2015 – 2015 р., № 18, стор. 245, стаття 513.
20. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення третього речення частини третьої статті 315 Кримінального процесуального кодексу України від 23 листопада 2017 року № 1-р/2017 // Офіційний вісник України. 2017 р. № 98.
21. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційною скаргою Глущенка Віктора Миколайовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 392 Кримінального процесуального кодексу України від 13 червня 2019 року № 4-р/2019 // Вісник Конституційного Суду України. 2019 р. № 4, стор. 103.
22. Правила застосування тримання під вартою, умов, у яких воно відбувається, і запровадження гарантій від зловживань: Рекомендація REC (2006) 13 Комітету Міністрів Ради Європи державамучасницям від 27 вересня 2006 р. URL: https://rm.coe.int/16806f40e5.
23. Ukraine. Amicus curiae brief on separate appeals against rulings on preventive measures (deprivation of liberty) of first instance courts. Adopted by the Venice Commission at its 118th Plenary Session (Venice, 15–16 March 2019). Opinion No. 939 / 2018 CDL-AD(2019)001. European commission for democracy through law (Venice commission). URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2019)001-e.
Опубліковано
2023-12-28
Розділ
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ