№ 12 (2011): Підприємництво і торгівля

Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Апопій В. В., Дайновський Ю. А., Скибінський С. В. та ін.].– Львів : Львівська комерційна академія, 2011. – Вип. 12. – 144 с.

Відповідно до постанови Президії ВАК України №3-05/6 від 6.10.10 збірник включено до переліку фахових видань.

Друкується за ухвалою Вченої ради Львівської комерційної академії Протокол № 14 від 6 липня 2011р.

ВИПУСК 12 (2011)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТОРГІВЛІ

Апопій. В. В., Хом'як Ю. М.
СУТНІСТЬ І ТИПОЛОГІЯ ІННОВАЦІЙ В ТОРГІВЛІ

Хміль Ф.І.
ЕКОНОМІЧНІ ТА СУСПІЛЬНІ ЗМІНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Трофімчук О. Р.
КІЛЬКІСНЕ ОЦІНЮВАННЯ РИНКОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Дмитренко І. А.
ЗАСАДИ І НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Радзіховська К. З., Міщук І. П.
ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ КРИЗИ

Шалева О. І.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

Олексин І. І.
МОДЕЛЮВАННЯ ПОПИТУ НАСЕЛЕННЯ НА ПОБУТОВІ ПОСЛУГИ НА ОСНОВІ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ

Тучковська І. І.
ЕКОНОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЕТАПІ СТАНОВЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ

Ананьєв О.М., Белей О. І.
ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ

Антонюк Я. М.
ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В ТОРГІВЛІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Лозинська С. І.
СУТНІСТЬ І РОЛЬ ВВП ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Кучер Л. Р.
ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ ПОБУДОВИ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Артищук І. В.
АЛГОРИТМ ВИЯВЛЕННЯ РИЗИКОВИХ СИТУАЦІЙ В АІС УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Шиндировський І. М.
СУЧАСНІ МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОДАЖУ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Мандрик О. Я.
ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНИХ СКЛАДНИКІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Мізюк Б. М., Ільчук О. О.
ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ КЛІЄНТСЬКОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Костогриз В. Г., Овчарук О. М.
ДИСТАНЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНА СКЛАДОВА СИСТЕМИ ДИСТРИБУЦІЇ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ

Гальків Л. І., Демчишин М. Я.
МОДЕЛЮВАННЯ РЕАЛІЗОВАНОГО ПОПИТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Гонський М. Д.
ІНТЕГРАЦІЯ МАРКЕТИНГУ В КОМЕРЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Скрипко Т. О.
ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Фединець Н. І.
СИНЕРГІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Мізюк Б. М., Пенцак Г. С.
ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ (НА ПРИКЛАДІ ЛДОНКК)

Свидрук І. І.
ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Мельник Т. М.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ

Кобилюх Т. І.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, МЕТА ТА ПРИНЦИПИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ

Білик В. М., Думич Н. Б.
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ АНТИІНФЛЯЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У КРАЇНАХ З ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ: НА ПРИКЛАДІ СЛОВЕНІЇ

Удуд І. Р.
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМ РИЗИКОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Куцик П. О., Гончарук І. В.
СТРУКТУРА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІКАХ

Куцик П. О., Коновал С. Е.
ФОРМУВАННЯ НОВОЇ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ: СУЧАСНЕ БАЧЕННЯ

Лобода Н. О.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ УПРАВЛІННЯ ЛІЗИНГОВИМ ПРОЦЕСОМ

Марценюк Р. А.
ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГОТІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Тягунова З. О.
ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ