№ 21 (2017): Підприємництво і торгівля

Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Апопій В. В., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – Вип. 21. – 168 с.

Відповідно до Наказу МОН України № 241 (Додаток 9) від 09 березня 2016 року збірник включено до Переліку наукових фахових видань України.

Друкується за ухвалою Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету Протокол засідання Ради № 3 від 10 листопада 2017 року.

 

ВИПУСК 21 (2017)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

Куцик П. О., Вірт М. Я.
ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ У 2014-2016 РОКАХ

Апопій В. В.
ІНТЕГРАЦІЯ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

Мазаракі А. А., Федулова Л. І.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТОРГІВЛІ

Aлександру Стратан, Ларіса Шавга
МОЛДОВА-УКРАЇНА ‒ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Дайновський Ю. А., Балук Н. Р., Басій Н. Ф.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Кузнєцов Е. А., Мазур О. Є.
СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ЧЕТВЕРТОЇ ТОЧКИ БІФУРКАЦІЇ

Міщук І. П.
ЛОГІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Антонюк Я. М.
ВПЛИВ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЕОПОЛІТИЧНОГО ЗАГОСТРЕННЯ

Балабан П. Ю., Балабан М. П.
ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ЕФЕКТИВНІСТЬ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

Балабан П. Ю., Лісіца В. В.
АКТИВІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГІВЛІ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Семів С. Р.
МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВНОЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ

Черкасова С. В.
МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЕНЧУРНИХ ФОНДІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

АКТИВІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ

Олексин С. М.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У ПІДПРИЄМСТВАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Коваль Л. М.
РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ ЧЕРЕЗ ІНСТИТУТ КООПЕРАЦІЇ

Заярна Н. М., Величко Д. Д., Плис Р. О.
РОЛЬ ОБОРОТНИХ КОШТІВ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Мединська Т. В., Понятівський І. С., Керод Т. Р.
ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ В СИСТЕМІ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ В УКРАЇНІ

Шиндировський І. М., Кабаці Б. І.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Ощипок І. М.
РОЗВИТОК ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА НА КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАДАХ ІННОВАЦІЙ

Гайванович Н. В.
СИСТЕМА ДИСТРИБУЦІЇ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ВИДИ ФОРМАЛІЗАЦІЇ
ВІДНОСИН

Жуковська В. М.
СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНІ ДИСОНАНСИ У ТОРГІВЛІ ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ ТА
АЛКОГОЛЬНИМИ НАПОЯМИ

П’ятницька Г. Т., Григоренко О. М., Найдюк В. С.
ІННОВАЦІЇ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА: МІЖНАРОДНІ ТРЕНДИ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ В УМОВАХ ДОМІНУВАННЯ РИНКОВИХ ЗАГРОЗ

Завійська В. М., Блащак І. М., Лукасевич Л. В.
CПОРТИВНЕ ОРІЄНТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ РІЗНОБІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

Роженко О. В.
ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ НИМИ

Новосад І. В.
ОРІЄНТИРИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ

Власюк Н. І., Салійчук Н. Ф.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Кузьмінська К. І.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Лучко М. Р.
ОБЛІК ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗАСУДЖЕНИХ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА

Наявко І. І., Блащак І. М.
ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ

Тучковська І. І.
АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ