№ 17 (2014): Підприємництво і торгівля

Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Апопій В. В., Куцик П. О., Шевчук В. О. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2014. – Вип. 17. – 208 с.

Відповідно до Постанови Президії ВАК України № 3-05/6 від 6.10.2010 р. збірник включено до переліку фахових видань.

Друкується за ухвалою Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету Протокол засідання Ради № 4 від 24 грудня 2014 року.


ВИПУСК 17 (2014)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

Куцик П. О., Герега Г. Ф.
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Антонюк Я. М., Орлик І. О.
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Артищук І. В.
ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВИЯВЛЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Барна М. Ю.
ФУНКЦІЇ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Безпарточний М. Г.
ВИКОРИСТАННЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Гросул В. А., Филипенко О. М.
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Дмитренко І. А.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Маркіна І. А., Михайлов О. О.
АНАЛІЗ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПОЛТАВЩИНИ

Мельник І. М.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Митник С. І.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ РЕСТОРАНУ І ОРГАНІЗАЦІЇ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

Міценко Н. Г., Шарова А. Р.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Фединець Н. І.
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Хамула О. О.
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ КНИЖКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В ПІДПРИЄМСТВАХ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРА ТА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Білецька І. М.
ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Бойчук І. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Войтович С. Я.
ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРОЯВУ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ПОСЛУГ

Воронко Р. М., Басіста І. А.
СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ І ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ТА ЇХ ОРГАНІЗАЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ

Городня Т. А.
ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЮ ЗАМОВЛЕНЬ НА ГОТОВУ ПРОДУКЦІЮ

Гураль Н. Р.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Дика О. С.
СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОЇ ЗВІТНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЛОМБАРДІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Домбик О. М.
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Зелінська О. М., Кравчук О. Я.
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ЗЕД

Іскра В. В.
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ УКРАЇНСЬКИХ АГРОХОЛДИНГІВ

Колянко О. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ

Краснокутська Н. С., Круглова О. А.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК КРИТЕРІЙ ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ (ЕМПІРИЧНИЙ АСПЕКТ)

Крукевич Н. М.
ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПОНЯТТЯ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ

Куцик В. І., Явтуховська І. В.
ОЦІНКА РІВНЯ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ СПОЖИВСПІЛОК УКРАЇНИ ЗА МЕТОДОМ ТАКСОНОМІЇ

Літвінов О. С., Анохіна К. О.
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЗНОСУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Міценко Н. Г., Федик О. В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА У ДОМОГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ

Пілігрім К. І.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ УРАХУВАННЯМ РОЛІ ПЕРСОНАЛУ ТА ЙОГО МОТИВАЦІЇ

Пущик В. Л., Мулярчук В. М.
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ

Рогова Н. В.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В КОНТЕКСТІ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ

Тащеєв Ю. В.
ФАКТОРИ РОЗВИТКУ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Трут О. О.
ПРО КРИТЕРІЇ УПРАВЛІННЯ ТА ПОКАЗНИКИ ВИМІРЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ

Білецька Н. В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Гамма Т. М.
СУТНІСТЬ ІНТЕГРАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ УТВОРЕНЬ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Килин О. В.
АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОКРАЩАННЯ

Колінько Н. І.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МАЙНОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Макара О., Гарасюк Д.
МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Соловйов В. М., Лук’янчук О. С.
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКІВ ЯК ОСНОВА СТІЙКОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Черниш І. В.
ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО АНТИКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Шиндировський І. М., Неділька К. З.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Семак Б. Д., Пушкар Г. О.
ІННОВАЦІЙНІ ВИДИ СИРОВИНИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ІНТЕР’ЄРНОГО ЕКОТЕКСТИЛЮ