№ 19 (2015): Підприємництво і торгівля

Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Апопій В. В., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2015. – Вип. 19. – 176 с.

Відповідно до Постанови Президії ВАК України № 3-05/6 від 6.10.2010 р. збірник включено до переліку фахових видань.

Друкується за ухвалою Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету Протокол засідання Ради № 1 від 25 вересня 2015 року.


ВИПУСК 19 (2015)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРА, УПРАВЛІННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Апопій В. В., Андріїв Н. М.
АКТИВІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДТРИМКИ І РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Мних О. Б.
ЗАКОРДОННА І ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА РОЗВИТКУ ОПТОВОЇ Й РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ І АНАЛІЗ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Височин І. В.
ЛОГІСТИКА ЯК ОСНОВА ПРОЦЕСНО-ПОТОКОВОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ ТОВАРООБОРОТОМ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Бойчук І. В.
ПЛАНУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В ІНТЕРНЕТІ

Валінкевич Н. В.
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ (ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ЕСЕНЦІЯ)

Куцик В. І., Кліпкова О. І.
ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Гаврилюк Г. Є., Данило С. І.
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Maria Krełowska-Kułas
WPROWADZENIE DO ZARZADZANIA JAKOSCIA W PRZEDSIEBIORSTWIE

Гончар О. І.
ОПТИМІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Должанський А. М., Миска І. В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Герега О. В.
ОЦІННО-АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Міценко Н. Г., Градюк Н. М.
КОНТРОЛІНГ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Косарєв М. Г.
ДОСВІД ПОЛЬЩІ ЩОДО ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ НОВОСТВОРЕНИХ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ (СТАРТАПІВ)

Міщук І. П.
СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ЛОГІСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Шалева О. І.
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ В ДІЯЛЬНІСТЬ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ

Сашко О. П.
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА: ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ БЮДЖЕТУВАННЯ ВИТРАТ

Гріщенко І. В., Білецька Н. В., Клівіденко Л. М., Циганчук В. А.
ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРНИХ ПРОЕКТІВ

Бучко Н. В.
МЕТОДИКА ОБЛІКУ ПРЕДМЕТІВ ПРОКАТНОГО ФОНДУ ПІДПРИЄМСТВА

Кузьма Х. В.
ОБЛІК КОМІСІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ

Барна М. Ю., Семак Б. Б., Семів С. Р.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

Яремко І. Й., Пилипенко Л. М.
ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У ТРАНСМІСІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Фомішина В. М.
ДІАЛЕКТИКА ОБ’ЄКТИВНОГО І СУБ’ЄКТИВНОГО У ПЛАНУВАННІ ПРОГРЕСИВНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Домбик О. М.
ОБЛІК ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

Беседін В. Ф., Ковальчук С. П.
СУЧАСНА ПРОБЛЕМАТИКА ФАКТОРІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ

Легенчук C. Ф.
ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПОСЛУГАМИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ: ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Міценко Н. Г.
ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У СФЕРІ ТОВАРНОГО ОБІГУ

Мазярко І. С.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В МЕЖАХ СТВОРЕННЯ ДІЄВОЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА У ТОРГІВЛІ

Попадинець Н. М.
РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОГО ТОВАРНОГО РИНКУ В УМОВАХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС І ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ

Аль Ширафi Мохаммед Авад
МЕДИЧНА ГАЛУЗЬ ЯК ОБ’ЄКТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Янковий В. О.
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ КОББА-ДУГЛАСА І CES-ФУНКЦІЇ

Рутар Т. С.
ІНСТИТУЦІЙНІ ФАКТОРИ ПЕРЕХОДУ ВІД ОЛІГАРХІЧНОГО ДО ВІЛЬНОРИНКОВОГО КАПІТАЛІЗМУ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТОВАРОЗНАВСТВА ТА ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ

Галик І. С., Семак Б. Д.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ РИНКОВОГО НАГЛЯДУ ПРОДУКЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО ТЕКСТИЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Лебединець В. Т., Буряченко Л. Ю.
МОРСЬКІ ВОДОРОСТІ – УНІКАЛЬНА СИРОВИНА ДЛЯ ЗБАГАЧЕННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ